Од ЦЈЗ-Прилеп известуваат дека бактериолошки и физичкохемиски се неисправни водите за пиење во следните населени места: Л.В.с.Сланско–двор, с.Модриште-продавница, с.Самоков – продавница, ОУ с.Д.Манастирец, с.Манастирец-продавница, с.Пласница-продавница, ОУ с.Пласница, с.Преглово-здравствена станица. Додека само бактериолошки се неисправни водите од Регионалниот водовод с.Лисичани – двор и ОУ „Б.Миладиновци„ с.Самоков.

 

Од ЈЗУ Центар за јавно здравје – Скопје известуваат дека:        

- водата за пиење - каптиран извор - јавна чешма сред село Чучер Сандево - општина Чучер Сандево (лаб.бр.3804/2019 од 28.10.2019) не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии.

- водата за пиење - каптиран извор – чешма осум чупурчиња - село Чучер Сандево - општина Чучер Сандево ( лаб.бр.3805/2019 од 28.10.2019 ) не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на Escherichia Coli и  зголемен број на колиформни бактерии.

- водата за пиење - каптиран извор – чешма во Свети Никита - село Горњане - општина Чучер Сандево ( лаб.бр.3806/2019 од 28.10.2019 ) не одговара на правилникот за безбедност на водата поради наод на Pseudomonas Spp и зголемен број на колиформни бактерии.

- водата за пиење - каптиран извор – чешма во Свети Никита до црква село Горњане - општина Чучер Сандево ( лаб.бр.3807/2019 од 28.10.2019 ) не одговара на правилникот за безбедност на водата поради зголемен број на колиформни бактерии.

- водата за пиење - каптиран извор – чешма сред село Горњане - општина Чучер Сандево ( лаб.бр.3808/2019 од 28.10.2019 ) не одговара на правилникот за безбедност на водата поради зголемен број на колиформни бактерии.

- водата за пиење - каптиран извор – стара чешма во село Горњане - општина Чучер Сандево ( лаб.бр.3809/2019 од 28.10.2019 ) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Enterococcus.

- водата за пиење - каптиран извор – јавна чешма сред село Бањани - општина Чучер Сандево ( лаб.бр.3810/2019 од 28.10.2019 ) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli и  зголемен број на колиформни бактерии.

- водата за пиење - каптиран извор – јавна чешма двор во Свети Илија - село Бањани - општина Чучер Сандево ( лаб.бр.3811/2019 од 28.10.2019 ) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии.

- водата за пиење - каптиран извор – чешма во двор во Свети Илија - село Бањани - општина Чучер Сандево ( лаб.бр.3812/2019 од 28.10.2019 ) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Pseudomonas aeruginosa.

- водата за пиење - каптиран извор – јавна чешма Сељац - село Бањани - општина Чучер Сандево (лаб.бр.3813/2019 од 28.10.2019) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli и  зголемен број на колиформни бактерии.

- водата за пиење - каптиран извор – чешма до рибник Дуло - село Бањани - општина Чучер Сандево (лаб.бр.3814/2019 од 28.10.2019) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli и  зголемен број на колиформни бактерии.

- водата за пиење - каптиран извор – чешма во Горно Маало - село Мирковци - општина Чучер Сандево (лаб.бр.3815/2019 од 28.10.2019) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli и  зголемен број на колиформни бактерии.

- водата за пиење - каптиран извор – чешма сред село Мирковци - општина Чучер Сандево (лаб.бр.3816/2019 од 28.10.2019) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии.

- водата за пиење - каптиран извор – селска чешма долна во село Мирковци - општина Чучер Сандево (лаб.бр.3817/2019 од 28.10.2019) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии.

- водата за пиење - каптиран извор – чешма – двор – Новаковски Среќко - село Мирковци - општина Чучер Сандево (лаб.бр.3818/2019 од 28.10.2019) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии и зголемен вкупен број на колонии на 37 степени целзиусови.

- водата за пиење - каптиран извор – јавна чешма сред село Бразда - општина Чучер Сандево (лаб.бр.3858/2019 од 30.10.2019) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии.

- водата за пиење - каптиран извор – јавна чешма сред село Глуво - општина Чучер Сандево (лаб.бр.3857/2019 од 30.10.2019) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.

- водата за пиење – бушен бунар – чешма во двор на Бобан Рајчиќ - село Кучевиште - општина Чучер Сандево (лаб.бр.3856/2019 од 30.10.2019) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.

- водата за пиење - каптиран извор – јавна чешма сред село Побожје - општина Чучер Сандево (лаб.бр.3855/2019 од 30.10.2019) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии.

- водата за пиење - каптиран извор – чешма во Горно Маало - село Кучевиште - општина Чучер Сандево (лаб.бр.3854/2019 од 30.10.2019) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.

- водата за пиење - каптиран извор – чешма Попова - село Кучевиште - општина Чучер Сандево (лаб.бр.3853/2019 од 30.10.2019) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.

- водата за пиење - каптиран извор – чешма Усова - село Кучевиште - општина Чучер Сандево ( лаб.бр.3851/2019 од 30.10.2019 ) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.

- водата за пиење - каптиран извор – чешма во црква - општина Чучер Сандево ( лаб.бр.3857/2019 од 30.10.2019 ) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.

- водата за пиење - каптиран извор – чешма во црква Свети Архангел – село Кучевиште - општина Чучер Сандево (лаб.бр.3850/2019 од 30.10.2019 ) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.

- водата за пиење - каптиран извор – јавна чешма во дол - општина Чучер Сандево ( лаб.бр.3848/2019 од 30.10.2019 ) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.

- водата за пиење - каптиран извор – чешма сред село Кучевиште - општина Чучер Сандево ( лаб.бр.3852/2019 од 30.10.2019 ) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии.

- водата за пиење - каптиран извор – јавна чешма во дол - село Бразда - општина Чучер Сандево ( лаб.бр.3859/2019 од 30.10.2019 ) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli и зголемен број на колиформни бактерии.

- водата за пиење – копан бунар –двор на К. Славе - село Кучевишка Бара - општина Чучер Сандево ( лаб.бр.3862/2019 од 30.10.2019 ) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради наод на Escherichia Coli.

- водата за пиење - каптиран извор – кај Чамите - село Боговиње - општина Чучер Сандево ( лаб.бр.3845/2019 од 30.10.2019 ) не одговара на правилникот за безбедност на водата заради зголемен број на колиформни бактерии.