Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 12.11.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 14:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Ленинова (објектите спроти Глобал) Военa зграда на плоштадот, Фонд за здравство, Пошта на ќошот кај семафорите и семафорите кај Глобал (опш.Струмица);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Дедино, Ракитец, Долни Липовиќ, Горни Липовиќ, Габревци, Долни Радеш, Конче, Лубница, Пункт Јака Лакавица, Мекпетрол Лакавица, Тс Пожар која ги напојува репетиторите на МВР, МРТ, Метеоролшка станица (УХМР), Т Мобиле, ОНЕ-ВИП, Канал 5, Сител и А1 (опш.Струмица);
 • Од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Васил Сурчев, ул.Ленинова (позади Глобал), продавниците кои гледаат кон ул.Маршал Тито (од Глобал до раскрсница со ул.Братство Единство - зграда 60 стана) (опш.Струмица);
 • Од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од дел од ул.112 кон ул.Благоја Тоска и дел од ул.113 кај новите згради (опш.Тетово);
 • Од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од делови од селата Моштица и Саса (опш.Делчево);
 • Од 15:00 до 17:00 часот, корисниците од Палма Мол Тетово и објектите во близина на Палма Мол Тетово (опш.Тетово);
 • Од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од дел од ул.Вонвардарска позади ф-ка МУНЕВЕРЕ (опш.Тетово);
 • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Стрелци (опш.Кичево);
 • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од с.Страцин (опш.Кратово);
 • Од 08:30 до 15:00 чаост, корисниците од селата Врбица, Каврак, Нежилово, Куново, Емирица, Којково, Кнежево, Горно Кратово, Мушково, Захват 1 и брана Злетовица (опш.Кратово);
 • Од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од цела опш.Градско (опш.Градско);
 • Од 06:00 до 06:10 часот, корисниците од цело градско подрачје на град Кавадарци и селата Ваташа, Марена и Сопот како и локалитети Белград и Раштани (опш.Кавадарци);
 • Од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од улците Кузман Јосифовски Питу, Караорман, Теќе и Којник (опш.Велес);
 • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Методија Андонов Ченто број 3, 4, 5 и 6 (опш.Велес);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Брусник, Вили - с.Брусник, Тс Шафкула и ресторан Чифлик (опш.Битола).