ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 28.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 10:00 до 12:00 часот, потрошувачите од зграда на стар салон Јелак, дел од ул.ЈНА и ул.Д.Вујовиќ (опш.Струга)

- од 09:20 до 15:00 часот, потрошувачите од центарот на с.Добридол (опш.Гостивар)

- од 09:00 до 16:00 часот, потрошувачите од улица Мислешевски пат (на потегот од маркет Миса кон сред село) (опш.Струга)

- од 09:00 до 14:00 часот, потрошувачите од ул.Др.Николиќ, ул.Илинеднска, ул.Гоце Делчев (во околината на Плоштадот), ул.Маршал Тито (во околината на Плоштадот) (опш.Кочани)

- од 12:30 до 14:30 часот, потрошувачите од населба Даљани покрај реката Црни Дрим и ул.Енхалон (опш.Струга)

- од 08:30 до 14:30 часот, потрошувачите од  ул.Пушкинова згради бр.1,3,6,21 (опш.Кисела Вода)

- од 09:30 до 14:00 часот, потрошувачите од  дел од корисниците во Мирковци, с.Глуво, с.Бразда, ГиД Оризари (опш.Чучер Сандево)

- од 10:00 до 13:00 часот, потрошувачите од селата Буринец, Збажди, Присовјани, Селци, Локов и Ржаново (опш.Струга)

- од 09:00 до 13:00 часот, потрошувачите од дел од ул. Ружа Делчева и дел од ул. Димче Лахчански со околните стопански и не стопански објекти (опш.Битола)

- од 11:00 до 15:00 часот, потрошувачите од ул.Мајка Тереза и зграда Ранвеј (опш.Струмица)

- од 09:30 до 12:30 часот, потрошувачите од ул.Браќа Миладинови, нас.Станбена(куќи и згради), ул.Боро Вулиќ(околу Пино старо), делови позади Гимназијата (опш.Тетово)

- од 11:00 до 12:00 часот, потрошувачите од с.Арбиново (опш.Охрид)

- од 08:30 до 14:30 часот, потрошувачите од с. Тработивиште, с. Стар Истевник, с.Нов Истевник и Пасјак (опш.Делчево)

- од 08:30 до 11:00 часот, потрошувачите од ул.Драчевска (опш.Кисела Вода)

- од 07:30 до 11:30 часот, потрошувачите од индустриска зона кај клучката за с.Неготино, с.Добридол, с.Топлица, с.Тумчевиште, с.Форино, с.Чегране, с.Корито, с.Неготино, с.Градец, с.Сенокос, с.Калиште, с.Горјане, с.Ломница, с.Ѓурѓевиште (опш.Гостивар)

- од 10:00 до 14:30 часот, потрошувачите од фабрика за ориз во с. Прибачево, с. Прибачево, Градежни плацеви во с. Прибачево (Поранешен Бетон и Брегалница) (опш.Кочани)

- од 08:00 до 15:00 часот, потрошувачите од дел од населба Мождивњак  и околните објекти (опш.Кратово)

- од 10:30 до 14:00 часот, потрошувачите од дел од с.Јанчиште (опш.Тетово)

- од 11:00 до 13:30 часот, потрошувачите од дел од с.Радуша (опш.Сарај)

- од 09:00 до 15:00 часот, потрошувачите од дел од потрошувачите на Мислешево ( кај ТС Итекс). Два кратки прекини ќе имаат сите корисници на извод Драслајца (Поранешен Бетон и Брегалница) (опш.Струга)

- од 09:00 до 15:00 часот, потрошувачите од с.Доброшинци, с.Висока Маала, с.Нова Маала, пумпна станица Доброшинци, сепарација Доброшинци (опш.Струмица)

- од 09:15 до 14:30 часот, потрошувачите од с.Којково, с.Емирица (опш.Кратово)

- од 09:00 до 14:00 часот, потрошувачите од улица Маршал Тито од Библиотека до улица Таља Бикова (опш.Гевгелија)

- од 09:00 до 15:00 часот, потрошувачите од с.Добридол - област кај џамијата (опш.Гостивар)

- од 11:00 до 15:00 часот, потрошувачите од с.Малино (опш.Штип)

- од 09:30 до 13:30 часот, потрошувачите од дел од с.Карбинци, кај самопослугата (опш.Штип)

- од 08:30 до 10:00 часот, потрошувачите од ул.Методија Андонов-Ченто, ул.Јован Ончевски, ул.Бане Стефановски, ул.Андреа Ристовски (опш.Тетово)