ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 04.08.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 10:00 до 15:00 часот, потрошувачите од с.Сливница (опш.Охрид);

- од 08:30 до 13:00 часот, потрошувачите од градски парк кај ресторан Балканика (опш.Центар);

- од 08:00 до 09:30 часот, потрошувачите од дел од с.Тимјаник (опш.Кавадарци);

- од 13:30 до 14:15 часот, потрошувачите од фабрика за сточна храна на Овче поле и железничка станица Овче поле (опш.Свети Николе);

- од 08:40 до 10:30 часот, потрошувачите од стопанските објекти во кругот на поранешен Битола текс и Фустеларко борец (опш.Битола);

- од 09:00 до 13:00 часот, потрошувачите од с.Сарчиево, Ескаватори, Агросмарт,  Врсаково и Судиќ (опш.Штип);

- од 09:08 до 15:00 часот, потрошувачите од Каменолом Сурим, с.Јажинце и с.Рогачево (опш.Тетово)

- од 12:00 до 15:30 часот, потрошувачите од ул.Марко Орешковиќ (опш.Кисела Вода - Скопје);

- од 08:30 до 14:00 часот, потрошувачите од ул.Орце Николов од бр.162 до бр.172 и од  ул.Мирка Гинова од бр.1 до бр.27 (опш.Карпош - Скопје);

- од 08:30 до 14:00 часот, потрошувачите од улиците Киро Крстевски и Емил Зола (опш.Кисела Вода);

- од 10:00 до 11:30 часот, потрошувачите од дел од с.Тимјаник (опш.Кавадарци);

- од 08:00 до 14:00 часот, потрошувачите од селата Герман и Нерав (опш.Крива Паланка);

- од 08:30 до 11:00 часот, потрошувачите од улиците Трајко Сандански, Илка Присаѓанка, Пиринска, Питу Гули, Браќа Ламески и Стеван Апостолоски (опш.Прилеп);

- од 09:05 до 15:00 часот, потрошувачите од ТС Варвара (опш.Тетово);

- од 08:00 до 10:00 часот, потрошувачите од с.Проевце (опш.Куманово);

- од 08:30 до 14:30 часот, потрошувачите од селата Вирче и Град (опш.Делчево);