Од рудници Бањани известуваат дека до крајот на неделата, само во работните денови, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, како и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат минирања.

Од Рудпроект известуваат дека на ден 17.09.2019 година, во периодот од 09:00 до 16:00 часот, ќе извршат минирање на површинскиот коп Превалец 1 (опш.Велес). Известуваат и дека истиот ден, во периодот од 10:00 – 16:00 часот, ќе извршат минирање на површинскиот коп за дијабаз „Гавран“ во атарот на с.Костурино (опш.Струмица).              

Од МАКДРИЛ известуваат дека на ден 17.09.2019 година, периодот помеѓу 11:00 – 15:00 часот, за потребите на фабриката за цемент УСЈЕ, ќе извршат неколку минирања на каменоломот Говрлево (опш.Сопиште).

Од Рудници Бањани известуваат дека до крајот на неделата, само во работните денови, во периодот помеѓу 09:00 и 10:00 часот, како и помеѓу 13:00 и 14:00 часот, ќе бидат изведени минирања (опш.Чучер Сандево).

Од Каменолом Говрлево на Цементарница АД Усје известуваат дека на ден 11.09.2019 година во периодот од 11:00 до 15:00 часот ќе извршат минирање.