Oд Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 06.12.2019 година планирани се крводарителни акции со вработените во Лотарија на Македонија – Скопје и со жителите на Битола, Берово и Македонска Каменица.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 05.12.2019 година планирани се крводарителни акции со жителите на Кавадарци и Делчево и во ОУ „Кочо Рацин“ и Ротари Клуб – Куманово.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 04.12.2019 година планирани се крводарителни акции со вработените во опш.Центар – Скопје и опш.Струмица, ПС Битола, СОУ „Кирил и Методиј“ – Неготино, СОУ „Гостивар“ Гостивар, Факултет за безбедност - Скопје и СОУ „Димитар Мирасчиев“ Штип.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија известуваат дека на ден 03.12.2019 година планирана е крводарителна акција; со вработените ЈП Водовод и канализација- Скопје, со вработените во Свилион Агроплод-Ресен, со вработените во Шпаркасе банка- Скопје и со студентите на Факултет за туризам и угостителство во Охрид.