РЦУК - РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

 

  

Контакт Тел. 02-2786741  

Општина КИСЕЛА ВОДА

Седиште на општината: град СКОПЈЕ.

Број на жители: 57.236. Број на населени места: 2

Населени места: селата: Драчево и Усје  

Општина АЕРОДРОМ Седиште на општината: град СКОПЈЕ Број на жители: 72.009 Број на населени места: 1 Населени места: селото Долно Лисиче  

Општина СОПИШТЕ Седиште на општината: село СОПИШТЕ Број на жители: 5.656 Број на населени места: 13 Населени места: села Барово, Говрлево, Горно Соње, Добри Дол, Долно Соње, Држилово, Јаболци, Нова Брезница, Патишка Река, Ракотинци, Света Петка, Сопиште и Чифлик  

Општина ЗЕЛЕНИКОВО Седиште на општината: село ЗЕЛЕНИКОВО Број на жители: 4.077 Број на населени места: 14 Населени места: села Вражале, Градовци, Гумалево, Дејковец, Добрино, Зелениково, Ново Село, Орешани, Пакошево, Палиград, Смесница, Страхојадица, Таор и Тисовица  

Општина СТУДЕНИЧАНИ Седиште на општината: село СТУДЕНИЧАНИ Број на жители: 17.246 Број на населени места: 19 Населени места: селата: Алдинци, Батинци, Вртекица, Горно Количани, Долно Количани, Драчевица, Елово, Калдирец, Малчиште, Маркова Сушица, Морани, Осинчани, Пагаруша, Рамни Габер, Студеничани, Умово, Цветово, Црвена Вода и Црн Врв

  

Контакт Тел. 033 471 033   Општина БЕРОВО Седиште на општината: град БЕРОВО Број на жители: 13.941 Број на населени места: 9 Населени места: градот Берово и села Будинарци, Владимирово, Двориште, Мачево, Митрашинци, Ратево, Русиново и Смојмирово  Општина ПЕХЧЕВО.

      Седиште на општината: град ПЕХЧЕВО Број на жители: 5.517 Број на населени места: 7 Населени места: градот Пехчево и села Негрево, Панчарево, Робово, Умлена, Црник и Чифлик.

    

Контакт Тел. 047 208 633  

 Општина БИТОЛА

Седиште на општината: град БИТОЛА Број на жители: 95.385 Број на населени места: 66 Населени места: градот Битола и села Барешани, Бистрица, Братин Дол, Брусник, Буково, Велушина, Габалавци, Гопеш, Горно Егри, Горно Оризари, Граешница, Дихово, Доленци, Долно Егри, Долно Оризари, Драгарино, Драгожани, Драгош, Древеник, Ѓавато, Жабени, Злокуќани, Кажани, Канино, Карамани, Кишава, Кравари, Крклино, Кременица, Крстоар, Кукуречани, Лавци, Лажец, Лера, Лисолај, Логоварди, Лопатица, Магарево, Маловиште, Метимир, Меџитлија, Нижеполе, Ново Змирново, Облаково, Олевени, Оптичари, Орехово, Острец, Поешево, Породин, Рамна, Раштани, Ротино, Свиниште, Секирани, Снегово, Средно Егри, Српци, Старо Змирново, Стрежево, Трн, Трново, Цапари, Црнобуки и Црновец   Општина МОГИЛА Седиште на општината: село МОГИЛА Број на жители: 6.710 Број на населени места: 23 Населени места: села Алинци, Беранци, Будаково, Вашарејца, Горна Чарлија, Долна Чарлија, Дедебалци, Добрушево, Долно Српци, Ивањевци, Лознани, Могила, Мојно, Мусинци, Новоселани, Ношпал, Подино, Путурус, Радобор, Свето Тодори, Трап, Трновци и Црничани   Општина НОВАЦИ Седиште на општината: село НОВАЦИ Број на жители: 3.549 Број на населени места: 41 Населени места: села Арматуш, Балдовенци, Бач, Биљаник, Брник, Брод, Будимирци, Велесело, Врањевци, Гермијан, Гнеотино, Гнилеж, Горно Агларци, Градешница, Грумази, Груништа, Далбеговци, Добровени, Добромири, Долно Агларци, Долно Орехово, Живојно, Зовиќ 1, Зовиќ 2, Ивени, Маково, Мегленци, Новаци, Ново Село, Орле, Паралово, Петалино, Полог, Рапеш, Рибарци, Скочивир, Сливица, Совиќ, Старавина, Суво Дол и Тепавци

    

Контакт Тел. 034-382220   Општина ВАЛАНДОВО Седиште на општината: град ВАЛАНДОВО Број на жители: 11.890 Број на населени места: 29 Населени места: градот Валандово и села Ајранли, Аразли, Бајрамбос, Балинци, Баракли, Башали, Башибос, Брајковци, Булунтули, Вејсели, Градец, Грчиште, Дедели, Ѓулели, Јосифово, Казандол, Кочули, Марвинци, Пирава, Плавуш, Прстен, Раброво, Собри, Татарли, Терзели, Удово, Чалакли и Честево

    

Контакт Тел. 043 215 421   Општина ВЕЛЕС Седиште на општината: град ВЕЛЕС Број на жители: 55.108 Број на населени места: 29 Населени места: градот Велес и села Башино Село, Белештевица, Бузалково, Ветерско, Горно Каласлари, Горно Оризари, Долно Каласлари, Долно Оризари, Иванковци, Карабуњиште, Крушје, Кумарино, Лугунци, Мамутчево, Новачани, Ново Село, Ораовец, Отовица, Раштани, Рлевци, Рудник, Слп, Сливник, Сојаклари, Сопот, Црквино, Чалошево и Џидимирци   Општина ЧАШКА Седиште на општината: село ЧАШКА Број на жители: 7.673 Број на населени места: 42 Населени места: села Бањица, Бистрица, Богомила, Бусилци, Владиловци, Витанци, Војница, Габровник, Голозинци, Горно Врановци, Горно Јаболчиште, Долно Врановци, Долно Јаболчиште, Дреново, Еловец, Извор, Капиново, Крајници, Крива Круша, Крнино, Лисиче, Мартолци, Мелница, Мокрени, Нежилово, Ново Село, Оморани, Ораов Дол, Ореше, Отиштино, Папрадиште, Плевење, Поменово, Попадија, Раковец, Смиловци, Согле, Стари Град, Степанци, Теово, Црешнево и Чашка   Општина ГРАДСКО Седиште на општината: село ГРАДСКО Број на жители: 3.760 Број на населени места: 16 Населени места: села Виничани, Водоврати, Горно Чичево, Градско, Грнчиште, Двориште, Долно Чичево, Згрополци, Кочилари, Куридере, Ногаевци, Подлес, Свеќани, Скачинци, Убого и Уланци

     

Контакт Тел. 033 361 342   Општина ВИНИЦА Седиште на општината: град ВИНИЦА Број на жители: 19.938 Број на населени места: 16 Населени места: градот Виница и села Блатец, Виничка Кршла, Градец, Грљани, Драгобраште, Истибања, Јакимово, Калиманци, Крушево, Лаки, Лески, Липец, Пекљани, Трсино и Црн

   

Контакт Тел. 03240 000   Општина ГАЗИ БАБА Седиште на општината: град СКОПЈЕ Број на жители: 72.617 Број на населени места: 13 Населени места: села Брњарци, Булачани, Гоце Делчев, Идризово, Инџиково, Јурумлери, Раштак, Сингелиќ, Смиљковци, Стајковци, Страчинци, Црешево и Трубарево   Општина АРАЧИНОВО Седиште на општината: село АРАЧИНОВО Број на жители: 11.597 Број на населени места: 4 Населени места: села Арачиново, Грушино, Мојанци и Орланци   Општина ПЕТРОВЕЦ Седиште на општината: СЕЛО ПЕТРОВЕЦ Број на жители: 8255 Број на населени места: 16 Населени места: села Бадар, Блаце, Брезница, Горно Коњари, Градманци, Дивље, Долно Коњари, Катланово, Кожле, Летевци, Огњанци, Петровец, Р’жаничино, Средно Коњари, Сушица и Ќојлија   Опшина ИЛИНДЕН Седиште на општината: село ИЛИНДЕН Број на жители: 15894 Број на населени места: 12 Населени места: села Ајватовци, Бујковци, Бунарџик, Бучинци, Дељадровци, Илинден, Кадино, Марино, Миладиновци, Мралино, Мршевци и Текија

     

Контакт Тел. 034 212 900   Општина ГЕВГЕЛИЈА Седиште на општината: град ГЕВГЕЛИЈА Број на жители: 22.988 Број на населени места: 17 Населени места: градот Гевгелија и села Богородица, Габрово, Давидово, Кованци, Конско, Моин, Милетково, Миравци, Мрзенци, Негорци, Ново Коњско, Петрово, Прдејци, Серменин, Смоквица и Хума   Општина БОГДАНЦИ Седиште на општината: град БОГДАНЦИ Број на жители: 8.707 Број на населени места: 4 Населени места: градот Богданци и села Ѓавато, Селемли и Стојаково   Општина ДОЈРАН Седиште на општината: село СТАР ДОЈРАН Број на жители: 3.426 Број на населени места: 13 Населени места: села Дурутли, Ѓопчели, Куртамзали, Николиќ, Нов Дојран, Органџали, Севендекли, Сретеново, Стар Дојран, Фурка, Црничани, Чаушли и Џумабос

    

Контакт Тел. 042 215 822   Општина ГОСТИВАР Седиште на општината: град ГОСТИВАР Број на жители: 81.042 Број на населени места: 35 Населени места: градот Гостивар и села Балин Дол, Беловиште, Бродец, Вруток, Горна Бањица, Горно Јеловце, Горна Ѓоновица, Дебреше, Долна Бањица, Долно Јеловце, Долна Ѓоновица, Железна Река, Здуње, Корито, Куново, Лакавица, Лешница, Мало Турчане, Мердита, Митрој Крсти, Падалиште, Печково, Симница, Србиново, Сушица, Страјане, Равен, Речане, Трново, Тумчевиште, Ќафа, Форино, Чајле и Чегране   Општина ВРАПЧИШТЕ Седиште на општината: село ВРАПЧИШТЕ Број на жители: 25.399 Број на населени места: 15 Населени места: села Врановци, Врапчиште, Галате, Градец, Горјане, Добри Дол, Ѓурѓевиште, Зубовце, Калиште, Ломница, Неготино-Полошко, Ново Село, Пожаране, Сенокос и Топлица   Општина МАВРОВО И РОСТУШЕ Седиште на општината: село РОСТУШЕ Број на жители: 8.618 Број на населени места: 42 Населени места: села Аџиевци, Беличица, Бибај, Битуше, Богдево, Болетин, Велебрдо, Волковија, Видуше, Врбен, Врбјани, Галичник, Грекај, Дуф, Жировница, Жужње, Јанче, Кичиница, Кракорница, Леуново, Лазарополе, Маврови Анови, Маврово, Нивиште, Никифорово, Нистрово, Ничпур, Ново Село, Орќуше, Присојница, Росоки, Ростуше, Рибница, Селце, Сенце, Скудриње, Сретково, Сушица, Тануше, Требиште, Тресонче и Церово

     

Контакт Тел. 046 831 051   Општина Дебар Седиште на општината: град ДЕБАР Број на жители: 19.542 Број на населени места: 18 Населени места: градот Дебар и села Баниште, Бомово, Гари, Горно Косоврасти, Долно Косоврасти, Коњари, Кривци, Могорче, Осој, Отишани, Рајчица, Селокуќи, Спас, Татар Елевци, Трнаниќ, Хаме и Џепиште   Општина ЦЕНТАР ЖУПА Седиште на општината: село ЦЕНТАР ЖУПА Број на жители: 6.519 Број на населени места: 23 Населени места: села Бајрамовци, Баланци, Брештани, Броштица, Власиќи, Голем Папрадник, Горно Мелничани, Горенци, Долгаш, Долно Мелничани, Евла, Елевци, Житинени, Кочишта, Коџаџик, Мал Папрадник, Новак, Осолница, Оџовци, Пареши, Праленик, Центар Жупа и Црно Боци

     

Контакт Тел. 033 411 137   Општина ДЕЛЧЕВО Седиште на општината: град ДЕЛЧЕВО Број на жители: 17.505 Број на населени места: 22 Населени места: градот Делчево и села Бигла, Ветрен, Вирче, Вратиславци, Габрово, Град, Драмче, Звегор, Илиово, Киселица, Косово Дабје, Нов Истевник, Очипала, Полето, Разловци, Селник, Стамер, Стар Истевник, Тработивиште, Турија и Чифлик   Општина МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА Седиште на општината: град МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА Број на жители: 8.110 Број на населени места: 9 Населени места: градот Македонска Каменица и села Дулица, Косевица, Костин Дол, Луковица, Моштица, Саса, Тодоровци и Цера

     

Контакт Тел. 047 276 601   Опшина ДЕМИР ХИСАР Седиште на општината: град ДЕМИР ХИСАР Број на жители: 9.497 Број на населени места: 41 Населени места: градот Демир Хисар и села Бабино, Базерник, Бараково, Белче, Боиште, Брезово, Вардино, Велмевци, Вирово, Големо Илино, Граиште, Доленци, Единаковци, Жван, Железнец, Журче, Загориче, Зашле, Кочиште, Кутретино, Лесково, Мало Илино, Мренога, Ново Село, Обедник, Прибилци, Радово, Ракитница, Растојца, Света, Сладуево, Слепче, Слоештица, Смилево, Сопотница, Стругово, Суво Грло, Суводол, Утово и Церово

    

Контакт Тел. 043 413 826  
Општина КАВАДАРЦИ
Седиште на општината: град КАВАДАРЦИ
Број на жители: 38.741
Број на населени места: 40
Населени места: градот Кавадарци и села Бегниште, Бојанчиште, Бохула, Брушани, Бунарче, Ваташа, Возарци, Галиште, Гарниково, Глишиќ, Горна Бошава, Грбовец, Дабниште, Добротино, Долна Бошава, Драгожел, Драдња, Дреново, Кесендре, Клиново, Конопиште, Кошани, Крњево, Куманичево, Мајден, Марена, Мрежичко, Праведник, Ржаново, Радња, Раец, Ресава, Рожден, Сопот, Страгово, Фариш, Чемерско, Шешково и Шивец   Општина РОСОМАН Седиште на општината: село РОСОМАН Број на жители: 4.141 Број на населени места: 10 Населени места: села Дебриште, Камен Дол, Крушевица, Манастирец, Мрзен Ораовец, Паликура, Рибарци, Росоман, Сирково и Трстеник

     
Контакт Тел. 02-3092941 Општина КАРПОШ - Седиште на општината: Град СКОПЈЕ - Број на жители: 59.666 - Број на населени места: 2 - Населени места: села Бардовци и Горно Нерези

Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ - Седиште на општината: Град СКОПЈЕ - Број на жители: 41.634 - Број на населени места: 6 - Населени места: села Волково, Грачани, Кучково, Никиштане, Ново Село и Орман

Општина САРАЈ - Седиште на општината: Град СКОПЈЕ - Број на жители: 35.408 - Број на населени места: 22 - Населени места: села Арнакија, Бојане, Буковиќ, Глумово, Горно Свиларе, Грчец, Дворце, Долно Свиларе, Кондово, Копаница, Крушопек, Ласкарци, Љубин, Матка, Паничари, Радуша, Раовиќ, Рашче, Рудник Радуша, Семениште, Чајлане и Шишево

     

Контакт Тел. 045 224 490   Општина КИЧЕВО Седиште на општината: град КИЧЕВО Број на жители: 30.138 Број на населени места: 7 Населени места: градот Кичево и села Кнежино, Лазаровци, Мамудовци, Осој, Раштани и Трапчин Дол   Општина ЗАЈАС Седиште на општината: село ЗАЈАС Број на жители: 11.605 Број на населени места: 13 Населени места: села Бачишта, Букојчани, Горно Строгомиште, Грешница, Длапкин Дол, Долно Строгомиште, Зајас, Колари, Колибари, Лешница, Мидинци, Речани-Зајаско и Тајмиште   Општина ОСЛОМЕЈ Седиште на општината: село ОСЛОМЕЈ Број на жители: 10.420 Број на населени места: 16 Населени места: села Арангел, Бериково, Гарани, Жубрино, Јагол, Јагол Доленци, Ново Село, Осломеј, Папрадиште, Поповјани, Премка, Србица, Стрелци, Туин, Црвивци и Шутово   Општина ДРУГОВО Седиште на општината: село ДРУГОВО Број на жители: 3.249 Број на населени места: 28 Населени места: села Белица, Брждани, Видрани, Големо Црско, Горна Душегубица, Горно Добреноец, Долна Душегубица, Долно Добреноец, Другово, Ехлоец, Иванчишта, Извор, Јаворец, Јудово, Кладник, Кленоец, Козица, Лавчани, Малкоец, Мало Црско, Манастирско Доленци, Подвис, Попоец, Пополжани, Прострање, Свињиште, Србјани и Цер   Општина ВРАНЕШТИЦА Седиште на општината: село ВРАНЕШТИЦА Број на жители: 1.322 Број на населени места: 15 Населени места: села Атишта, Бигор Доленци, Вранештица, Дупјани, Карбуница, Козичино, Крушица, Миокази, Орланци, Патец, Рабетино, Речани-Челопечко, Светораче, Староец и Челопеци

    

Контакт Тел. 033-274797   Општина КОЧАНИ Седиште на општината: град КОЧАНИ Број на жители: 38.092 Број на населени места: 28 Населени места: градот Кочани и селата: Безиково, Бели, Вранинци, Горни Подлог, Горно Градче, Главовица, Грдовци, Долни Подлог, Долно Градче, Јастребник, Костин Дол, Лешки, Мојанци, Небојани, Нивичани, Ново Село, Оризари, Пантелеј, Пашаџиково, Полаки, Пресека, Прибачево, Припор, Рајчани, Речани, Тркање и Црвена Нива   Општина ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО Седиште на општината: село ОБЛЕШЕВО Број на жители: 7.490 Број на населени места: 14 Населени места: селата: Бања, Бурилчево, Врбица, Жиганце, Кучичино, Лепопелци, Ново Селани, Облешево, Соколарц, Спанчево, Теранци, Уларци, Чешиново и Чифлик   Општина ЗРНОВЦИ Седиште на општината: село ЗРНОВЦИ Број на жители: 3.264 Број на населени места: 3 Населени места: селата: Видовиште, Зрновци и Мородвис

  

Контакт Тел. 031-483985   Општина КРАТОВО Седиште на општината: град КРАТОВО Број на жители: 10.441 Број на населени места: 31 Населени места: градот Кратово и села Близанци, Вакуф, Горно Кратово, Димонце, Емирица, Железница, Живалево, Каврак, Кетеново, Кнежево, Којково, Коњух, Крилатица, Куклица, Куново, Луково, Мушково, Нежилово, Пендак, Приковци, Секулица, Страцин, Талашманце, Татомир, Тополовиќ, Трновац, Туралево, Филиповци, Шлегово и Шопско Рударе

   

Контакт Тел. 031-375744   Општина КРИВА ПАЛАНКА Седиште на општината: град КРИВА ПАЛАНКА Број на жители: 20.820 Број на населени места: 34 Населени места: градот Крива Паланка и села Бс, Баштево, Борово, Варовиште, Габар, Голема Црцорија, Градец, Длабочица, Добровница, Дренак, Дрење, Дурачка Река, Жидилово, Киселица, Конопница, Костур, Кошари, Кркља, Крстов Дол, Лозаново, Луке, Мала Црцорија, Мартиница, Метежево, Мождивњак, Нерав, Огут, Осиче, Подржи Коњ, Станци, Тлминци, Трново и Узем   Општина РАНКОВЦЕ Седиште на општината: село РАНКОВЦЕ Број на жители: 4.144 Број на населени места: 18 Населени места: села Баратлија, Ветуница, Вржогрнци, Герман, Гиновци, Гулинци, Криви Камен, Љубинци, Милутинце, Одрено, Опила, Отошница, Пклиште, Петралица, Псача, Радибуш, Ранковце и Станча

   

Контакт Тел. 048-477062   Општина КРУШЕВО Седиште на општината: град КРУШЕВО Број на жители: 9.684 Број на населени места: 19 Населени места: градот Крушево и села  Алданци, Арилево, Белушино, Бирино, Борино, Бучин, Врбоец, Горно Дивјаци, Долно Дивјаци, Јакреново, Милошево, Норово, Острилци, Пресил, Пуста Река, Саждево, Свето Митрани и Селце

   

Контакт Тел. 031-414390   Општина КУМАНОВО Седиште на општината: град КУМАНОВО Број на жители: 105.484 Број на населени места: 48 Населени места: градот Куманово и села Агино Село, Бедиње, Бељаковце, Биљановце, Брзак, Вакв, Винце, Габреш, Горно Коњаре, Градиште, Длга, Доброшане, Довезанце, Долно Коњаре, Живиње, Зубовце, Јачинце, Карабичане, Клечевце, Кокошиње, Колицко, Косматац, Кутлибег, Кучкарево, Кшање, Лопате, Љубодраг, Мургаш, Ново Село, Новосељане, Орашац, Пезово, Проевце, Пчиња, Режановце, Речица, Романовце, Скачковце, Сопот, Студена Бара, Сушево, Табановце, Тромеѓа, Умин Дол, Черкези, Четирце и Шупљи Камен   Општина ЛИПКОВО Седиште на општината: село ЛИПКОВО Број на жители: 27.058 Број на населени места: 22 Населени места: села Алашевце, Белановце, Ваксинце, Виштица, Глажња, Гошинце, Думановце, Злокуќане, Извор, Липково, Лојане, Матејче, Никуштак, Опае, Оризари, Отља, Рнковце, Ропалце, Руница, Слупчане, Стража и Стрима   Општина СТАРО НАГОРИЧАНЕ Седиште на општината: село СТАРО НАГОРИЧАНЕ Број на жители: 4.840 Број на населени места: 39 Населени места: села Алгуња, Аљинце, Арбанашко, Бајловце, Брешко, Буковљане, Војник, Враготурце, Врачевце, Дејловце, Длабочица, Добрача, Драгоманце, Дренок, Жегљане, Жељувино, Канарево, Карловце, Коинце, Кокино, Мгленце, Макреш, Малотино, Младо Нагоричане, Никуљане, Облавце, Орах, Осиче, Пелинце, Пузајка, Рамно, Руѓинце, Старо Нагоричане, Степанце, Стрезовце, Стрновац, Цветишница, Цвиланце и Челопек

  

Контакт Тел. 045-274124   Општина МАКЕДОНСКИ БРОД Седиште на општината: град МАКЕДОНСКИ БРОД Број на жители: 7.141 Број на населени места: 51 Населени места: град Македонски Брод и селата: Белица, Бенче, Битово, Близанско, Брезница, Брест, Вир, Волче, Горни Манастирец, Горно Ботушје, Горно Крушје, Грешница, Девич, Долни Манастирец, Долно Ботушје, Долно Крушје, Драгов Дол, Дреново, Заград, Звечан, Здуње, Зркле, Ижиште, Инче, Калуѓерец, Ковач, Ковче, Косово, Крапа, Латово, Локвица, Лупште, Могилец, Модриште, Ореовец, Рамне, Растеш, Русјаци, Самоков, Сланско, Слатина, Старо Село, Суводол, Сушица, Тажево, Томино Село, Тополница, Требино, Требовље и Црешнево   Општина ПЛАСНИЦА Седиште на општината: село ПЛАСНИЦА Број на жители: 4.545 Број на населени места: 4 Населени места: селата: Дворци, Лисичани, Пласница и Преглово

  

Контакт Тел. 043-371205   Општина НЕГОТИНО Седиште на општината: град НЕГОТИНО Број на жители: 19.212 Број на населени места: 19 Населени места: градот Неготино и села Брусник, Вешје, Војшанци, Горни Дисан, Долни Дисан, Дуброво, Јаношево, Калањево, Криволак, Курија, Липа, Пепелиште, Пештерница, Тимјаник, Тремник, Црвени Брегови, Џидимирци и Шеоба   Општина ДЕМИР КАПИЈА Седиште на општината: град ДЕМИР КАПИЈА Број на жители: 4.545 Број на населени места: 15 Населени места: градот Демир Капија и села Барово, Бесвица, Бистренци, Драчевица, Дрен, Иберли, Клисура, Кошарка, Копришница, Корешница, Прждево, Стрмашево, Челевец и Чифлик

    

Контакт Тел. 046-231 170   Општина ОХРИД Седиште на општината: град ОХРИД Број на жители: 55.749 Број на населени места: 29 Населени места: градот Охрид и села Вапила, Велгошти, Велестово, Горно Лакочереј, Долно Коњско, Долно Лакочереј, Елшани, Завој, Коњско, Косел, Куратица, Лагадин, Лескоец, Ливоишта, Љубаништа, Опеница, Орман, Пештани, Плаќе, Подмоље, Рамне, Расино, Речица, Свиништа, Сирула, Скребатно, Трпејца и Шипокно   Општина ДЕБАРЦА Седиште на општината: село БЕЛЧИШТА Број на жители: 5.507 Број на населени места: 30 Населени места: села Арбиново, Белчишта, Ботун, Брежани, Велмеј, Волино, Врбјани, Годивје, Горенци, Горно Средоречие, Грко Поле, Долно Средоречие, Злести, Издеглавје, Климештани, Лактиње, Лешани, Мешеишта, Мраморец, Ново Село, Оздолени, Оровник, Песочани, Слатино, Слатински Чифлик, Сливово, Сошани, Требеништа, Турје и Црвена Вода

  

Контакт Тел. 048 401 020   Општина ПРИЛЕП Седиште на општината: град ПРИЛЕП Број на жители: 76.768 Број на населени места: 59 Населени места: градот Прилеп и села Алинци, Беловодица, Беровци, Бешиште, Бонче, Вепрчани, Веселчани, Витолиште, Волково, Врпско, Галичани, Голем Радобил, Големо Коњари, Гуѓаково, Дабница, Дрен, Дуње, Ерековци, Живово, Загорани, Кадино Село, Кален, Канатларци, Клепач, Кокре, Крушевица, Крстец, Леништа, Лопатица, Мажучиште, Мал Радобил, Мало Коњари, Мало Рувци, Манастир, Марул, Никодин, Ново Лагово, Ореовец, Пештани, Плетвар, Подмол, Полчиште, Прилепец, Присад, Ракле, Селце, Смолани, Старо Лагово, Топлица, Тројаци, Тополчани, Тројкрсти, Царевиќ, Чаниште, Чепигово, Чумово, Шелеверци и Штавица   Општина КРИВОГАШТАНИ Седиште на општината: село КРИВОГАШТАНИ Број на жители: 6.150 Број на населени места: 13 Населени места: села Бела Црква, Боротино, Воѓани, Врбјани, Годивје, Кореница, Кривогаштани, Крушеани, Мирче Ацев, Обршани, Пашино Рувци, Подвис и Славеј   Општина ДОЛНЕНИ Седиште на општината: село ДОЛНЕНИ Број на жители: 13.568 Број на населени места: 37 Населени места: села Бело Поле, Браилово, Вранче, Горно Село, Гостиражни, Дабјани, Дебреште, Десово, Долгаец, Долнени, Дреновци, Дупјачани, Жабјани, Житоше, Забрчани, Заполжани, Зрзе, Костинци, Кошино, Кутлешево, Лажани, Локвени, Мало Мраморани, Маргари, Небрегово, Новоселани, Пешталево, Рилево, Ропотово, Сарандиново, Секирци, Сенокос, Слепче, Сливје, Средорек, Стровија и Црнилиште

   

Контакт Тел. 032-483146   Општина ПРОБИШТИП Седиште на општината: град ПРОБИШТИП Број на жители: 16.193 Број на населени места: 36 Населени места: градот Пробиштип и села Бунеш, Бучиште, Гајранци, Горни Стубол, Горно Барбарево, Гризилевци, Гујновци, Добрево, Долни Стубол, Долно Барбарево, Древено, Дренок, Зарепинци, Зеленград, Злетово, Јамиште, Калниште, Куково, Кундино, Лезово, Лесново, Марчино, Неокази, Пестршино, Петришино, Пишица, Плешанци, Пуздерци, Ратавица, Стрисовци, Стрмош, Трипатанци, Трооло, Турско Рудари и Шталковица

     

Контакт Тел. 032-632274   Општина РАДОВИШ Седиште на општината: град РАДОВИШ Број на жители: 28244 Број на населени места: 36 Населени места: градот Радовиш и села: Али Коч, Али Лобаси, Бучим, Воиславци, Дамјан, Држани, Дурутлија, Злеово, Ињево, Јаргулица, Калаузлија, Калуѓерица, Каралобоси, Караџалар, Козбунар, Коџалија, Ново Село, Ораовица, Папавница, Погулево, Подареш, Покрајчево, Прналија, Раклиш, Сариѓол, Смиланци, Сулдурци, Супурге, Тополница, Ќоселија, Худаверлија, Чешме Маале, Шаинташ, Шипковица и Штурово   Општина КОНЧЕ Седиште на општината: село КОНЧЕ Број на жители: 3536 Број на населени места: 14 Населени места: села: Габревци, Гарван, Горна Враштица, Горни Липовиќ, Дедино, Долна Враштица, Долни Липовиќ, Долни Радеш, Загорци, Конче, Лубница, Негреновци, Ракитец и Скоруша

   

Контакт Тел. 047-454860   Општина РЕСЕН Седиште на општината: град РЕСЕН Број на жители: 16.825 Број на населени места: 44 Населени места: градот Ресен и села Арвати, Асамати, Болно, Брајчино, Волкодери, Горна Бела Црква, Горно Дупени, Горно Крушје, Грнчари, Долна Бела Црква, Долно Дупени, Долно Перово, Дрмени, Евла, Езерани, Златари, Избишта, Илино, Јанковец, Козјак, Коњско, Крани, Кривени, Курбиново, Лавци, Лева Река, Лескоец, Љубојно, Наколец, Отешево, Петрино, Подмочани, Покрвеник, Прељубје, Претор, Рајца, Сливница, Сопотско, Стење, Стипона, Царев Двор, Штрбово и Шурленци

    

Контакт Тел. 032-444161   Општина СВЕТИ НИКОЛЕ Седиште на општината: град СВЕТИ НИКОЛЕ Број на жители: 18.497 Број на населени места: 33 Населени места: градот Свети Николе и села Алакинце, Амзабегово, Арбасанци, Богословец, Буриловци, Горно Ѓуѓанце, Горно Црнилиште, Горобинци, Делисинци, Долно Ѓуѓанце, Долно Црнилиште, Ерџелија, Кадрифаково, Кнежје, Крушица, Макреш, Малино, Мездра, Мечкуевци, Мустафино, Немањица, Орел, Павлешенци, Патетино, Пеширово, Преод, Ранчинци, Сопот, Стануловци, Стањевци, Строиманци и Трстеник   Општина ЛОЗОВО Седиште на општината: ЛОЗОВО Број на жители: 2.858 Број на населени места: 11 Населени места: Лозово, Аџибегово, Аџиматово, Бекирлија, Дорфулија, Ѓуземелци, Каратманово, Кишино, Милини, Сарамзалино, Ќоселари.     Проблеми во водоснабдувањето Од Јавното комунално претпријатие „Комуналец“ - Свети Николе соопштија дека поради намален капацитет на водата во бунарите (28 – 30 л/сек.), воведена е рестрикција во водоснабдувањето во градот. Високата зона била без вода за пиење од 15.00 часот на ден 10.01.2009 година до 14.00 часот на ден 11.01.2009 година, додека ниската зона на градот е без вода за пиење од 13.00 часот на ден 11.01.2009 година до 14.00 часот на ден 12.01.2009 година.

   

Контакт Тел. 02-3103120

Регионалниот центар за управување со кризи Скопје ги опфаќа регионалните центри што се на територијата на градот Скопје.

   

Контакт Тел. 034-334431  

Општина СТРУМИЦА

     Седиште на општината: град СТРУМИЦА

      Број на жители: 54.676.

 Број на населени места: 25.

Населени места: градот Струмица и селата Баница, Банско, Белотино, Вељуса, Водоча, Габрово, Градско Балдовци, Дабиље, Добрејци, Дорломбос, Злешево, Костурино, Куклиш, Мемешли, Муртино, Орманли, Попчево, Просениково, Раборци, Рич, Сачево, Свидовица, Три Води и Чепели.

 Општина ВАСИЛЕВО

     Седиште на општината: село ВАСИЛЕВО. Број на жители: 12.122. Број на населени места: 18.

Населени места: села Ангелци, Варварица, Василево, Висока Маала, Владиевци, Градошорци, Доброшинци, Дукатино, Едрениково, Кушкулија, Нивичино, Нова Маала, Пиперево, Радичево, Седларци, Сушево, Требичино и Чанаклија.  

Општина БОСИЛОВО

      Седиште на општината: село БОСИЛОВО. Број на жители: 14.260. Број на населени места: 16.

Населени места: села Бориево, Босилово, Гечерлија, Дрвош, Еднокуќево, Иловица, Моноспитово, Петралинци, Радово, Робово, Сарај, Секирник, Старо Балдовци, Турново, Хамзали и Штука.  

Општина НОВО СЕЛО

      Седиште на општината: село НОВО СЕЛО. Број на жители: 11.567. Број на населени места: 16.

Населени места: села Бадолен, Бајково, Барбарево, Борисово, Дражево, Зубово, Колешино, Мокриево, Мокрино, Ново Коњарево, Ново Село, Самоилово, Смолари, Старо Коњарево, Стиник и Сушица.

    

Контакт Тел. 044-356590   Општина ТЕТОВО Седиште на општината: град ТЕТОВО Број на жители: 86.580 Број на населени места: 20 Населени места: градот Тетово и селата Бозовце, Бродец, Вејце, Вешала, Гајре, Голема Речица, Ѓермо, Једоарце, Лавце, Лисец, Мала Речица, Отуње, Порој, Сараќино, Селце, Сетоле, Фалише, Џепчиште и Шипковица   Општина ТЕАРЦЕ Седиште на општината: село ТЕАРЦЕ Број на жители: 22.454 Број на населени места: 13 Населени места: села Брезно, Варвара, Глоѓи, Доброште, Јелошник, Лешок, Непроштено, Нераште, Одри, Првце, Пршовце, Слатино и Теарце   Општина ЈЕГУНОВЦЕ Седиште на општината: село ЈЕГУНОВЦЕ Број на жители: 10.790 Број на населени места: 17 Населени места: села Беловиште, Вратница, Жилче, Јажинце, Јанчиште, Јегуновце, Копанце, Орашје, Подбреге, Прељубиште, Раотинце, Ратае, Рогачево, Сиричино, Старо Село, Туденце и Шемшево   Општина ЖЕЛИНО Седиште на општината: село ЖЕЛИНО Број на жители: 24.390 Број на населени места: 18 Населени места: села Горна Лешница, Групчин, Добарце, Долна Лешница, Желино, Копачин Дол, Ларце, Луковица, Мерово, Ново Село, Озормиште, Палатица, Рогле, Седларево, Стримница, Требош, Церово и Чифлик   Општина БРВЕНИЦА Седиште на општината: село БРВЕНИЦА Број на жители: 15.855 Број на населени места: 10 Населени места: села Блаце, Брвеница, Волковија, Гургурница, Долно Седларце, Милетино, Радиовце, Стенче, Теново и Челопек     Општина БОГОВИЊЕ Седиште на општината: село БОГОВИЊЕ Број на жители: 28.997 Број на населени места: 14 Населени места: села Боговиње, Горно Палчиште, Горно Седларце, Долно Палчиште, Јеловјане, Камењане, Жеровјане, Новаќе, Ново Село, Пирок, Раковец, Селце Кеч, Синичане и Урвич

    

се наоѓа на бул. Илинден бб, во кругот на Градско собрание, објект бр.5. контакт тел. 3 240 004   Општина ЦЕНТАР.

Седиште на општината: Град СКОПЈЕ Број на жители: 45.362 Број на населени места: 1

     

Контакт Тел. 02-2601851

Општина ЧАИР - Седиште на општината: Град СКОПЈЕ - Број на жители: 64.823

Општина БУТЕЛ - Седиште на општината: Град СКОПЈЕ - Број на жители: 37.371 - Број на населени места: 4 - Населени места: села Визбегово, Љубанци, Љуботен и Радишани

Општина ЧУЧЕР САНДЕВО - Седиште на општината: село ЧУЧЕР САНДЕВО - Број на жители: 8.493 - Број на населени места: 12 - Населени места: села Бањани, Блаце, Бразда, Брест, Бродец, Глуво, Горњане, Кучевиште, Мирковци, Побожје, Танушевци и Чучер – Сандево

Општина ШУТО ОРИЗАРИ

    

Контакт Тел. 032 223 451   Општина ШТИП Седиште на општината: Град ШТИП Број на жители: 47796 Број на населени места: 44 Населени места: градот Штип и селата: Балталија, Брест, Врсаково, Горачино, Доброшани, Долани, Драгоево, Едеклерци, Јамуларци, Калапетровци, Кошево, Криви Дол, Лакавица, Лесковица, Липов Дол, Љуботен, Никоман, Ново Село, Пенуш, Пиперово, Почивало, Пухче, Сарчиево, Селце, Скандалци, Софилари, Стар Караорман, Степанци, Суво Грло, Судиќ, Сушево, Танатарци, Тестемелци, Топлиќ, Три Чешми, Хаџи-Реџепли, Хаџи-Сејдели, Хаџи-Хамзали, Црешка, Чардаклија, Чифлик, Шашаварлија и Шопур.   Општина КАРБИНЦИ Седиште на општината: Село КАРБИНЦИ Број на жители: 4012 Број на населени места: 29 Населени места: селата: Аргулица, Батање, Вртешка, Голем Габер, Горни Балван, Горно Трогерци, Долни Балван, Долно Трогерци, Ебеплија, Јунузлија, Калаузлија, Карбинци, Кепекчелија, Козјак, Крупиште, Курфалија, Кучилат, Кучица, Мал Габер, Мичак, Муратлија, Нов Караорман, Оџалија, Припечани, Прналија, Радање, Руљак, Таринци и Црвулево.