Од ЦЈЗ Прилеп известуваат дека бактериолошки неисправни се водите за пиење во селата Дупјачани, Алинци, ОУ во Алинци и градски реони Крушево;  Селата Галичани и Кадино Село – зголемени нитрати во водата за пиење; Село Пласница и ОУ во Пласница – зголемени органски материи, зголемена матнотија и бактериолошки неисправна вода за пиење.