Од ИЈЗ Охрид известуваат дека од извршените анализи за квалитетот на водата во селата:Вапила, Ливоишта, Опеница, Речица, Куратица, Завој и Свиништа во општина Охрид е утврдено дека поради недостаток на резидуален хлор во водоводите утврдените физичко-хемисхите својства не одговараат на Правилникот за исправност на вода.