Од ЦЈЗ Прилеп известуваат за бактериолошки неисправни води за пиење во ОУ - с.Секирци, Крајпатна ЧЕ, с.Ореовец, с.Крстец,  с.Алинци и ОУ – с.Алинци. Зголемена матнотија и нитрати како и понизок ПХ во с.Црнилиште. Зголемена матногтија и нитрати во ОУ - с.Црнилиште. Зголемена матнотија, бактериолошки неисправна вода за пиење во с.Лениште. Зголемени органски материи во водата за пиење во с.Беловодица. Зголемена матнотија, понизок ПХ, бактериолошки неисправна вода за пиење – с.Сланско (општина Македонски Брод)