Од ЦЈЗ Битола известуваат дека при земање на мостри од селски водоводи констатирано е дека во селата Братиндол, Лавци, Бистрица, Олевени, Барешании Канино водата од селските водоводи е бактериолошки неисправна.
ЦЈЗ Битола - според земените мостри од вода за пиење бактериолошки неисправни се водите во с.Длапкин Дол, с.Долна Грешница, с.Горна Грешница и с.Лешница (општина Кичево);