Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 05.03.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 08:30 до 11:00 часот корисниците од селата Љубин, Глумово, Шишево, Матка, Арнакија, Семенеште и Буковиќ како и стопански објекти „Бис Оил“, „Адријус“ и „Тиамо“ (опш.Сарај - Скопје);
 • од 09:30 до 13:30 часот корисниците од дел од с.Добри Дол, сите стопански и нестопански објекти на потегот од Добри Дол до Маркова Сушица, викенд населба во Добри Дол и Ракотинци и дел од с.Маркова Сушица (опш.Сопиште - Скопје);
 • од 09:00 до 15:00 часот корисниците од с.Врапчиште - област кај школото (опш.Гостивар);
 • од 09:00 до 14:00 часот корисниците од дел од с.Маркова Сушица (опш.Сопиште - Скопје);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 04.03.2021 година (четврток), без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 10:30 до 13:00 часот корисниците од дел од ул.Милан Мијалковиќ и Кара Трифун (опш.Кисела вода);
 • од 10:00 до 14:00 часот корисниците од с.Нивичани (делот на влезот на селото) (опш.Кочани);
 • од 09:00 до 12:00 часот корисниците од дел од ул.Црноречка (опш.Кавадарци);
 • од 08:00 до 09:30 часот корисниците од дел од ул.Борис Трајковски, објектите на плоштад Крива Паланка, дел од ул.Јоаким Осоговски кај градски плоштад, дел од ул.Прохор Пчински, обејктите што се наоѓаат во близина на градски плоштад (опш.Кратово);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 03.03.2021 година (среда), без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 11:00 до 15:00 часот корисниците дел од с.Сопиште, (дел од ул.16 – м.в.Ограда) (опш.Сопиште);
 • од 09:00 до 15:00 часот корисниците од патен правец Кисела Вода - Сопиште после ресторан Теферич прва улица лево (опш.Кисела Вода);
 • од 10:00 до 14:30 часот корисниците од дел од с.Карбинци, делот кај општината и училиштето (опш.Штип);
 • од 09:00 до 15:00 часот корисниците од фабрика Пејпер Мил (поранешна Целулоза) (опш.Кочани);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 02.03.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 08:30 до 15:30 часот корисниците од ул.Браќа Миладиновци и с.Мислешево (опш.Струга);
 • од 10:00 до 11:30 часот корисниците од ул.Паретние Зографски бр.32, 34, 46, 47, 48, 49, 51 и 53 (опш.Аеродром - Скопје);
 • од 09:30 до 14:30 часот корисниците од ул.Егејска (опш.Штип);
 • од 09:30 до 15:00 часот корисниците од дел од с.Ропотово (опш.Прилеп);
 • од 09:55 до 12:00 часот корисниците од с.Ињево (опш.Струмица);
 • од 10:00 до 13:00 часот корисниците од улиците Никшичка, Ваљевска, Копарска и Град Јајце (опш.Прилеп);