Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 30.03.2021 година, без електрична енергија ќе останат:

- од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од ул.Македонски Револуционери (околу спортско игралиште), фирма Боки Транс ДООЕЛ на ул.Македонски Револуционери бр.65, населба Леговец, препумпна станица за вода на КЈП Никола Карев во с.Ратавица, с.Злетово (на влезот), БС Макпетрол. (општина Пробиштип)

- од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од нас.Пашина Воденица (општина Крива Паланка)

- од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од с.Слатино, т.е објекти кои се  наоѓаат кон с.Лешок (општина Тетово)

- од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Бистрица, Крстоар, Вили Алеко, Олевени, Вили Олевени, Барешани, Жабени, Канино, Породин, Живинарска Фарма Породин, Сињарска Фарма Породин, Говедарска Фарма Породин, Острец, Велушина, Лажец, Драгош, ХМС Лажец, Космофон  Граничен Премин, Кишава, Граешница (општина Битола)

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 29.03.2021 година, без електрична енергија ќе останат:

- од 08:30 до 12:00 часот, корисниците од с.Горна Маала и с.Јосифово (општина Гевгелија)

- од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од с.Стрновац, с.Старо Нагоричане, м.в.Беле Грамаде, Старо Нагоричане, печатница Еврос Комерц, с.Драгоманце, с.Младо Нагоричане, ф-ка Бонум, с.Челопек, с.Коинце, с.Гулиновац, с.Пелинце, Граничен премин Пелинце, с.Алгуља, с.Враготурце, с.Никуљане, с.Четирце, с.Карабичане, Табановце поранешен ЗИК, с.Жегљане, с.Пузаљка, Степанце, Малотино, Кокино, Осиче, Длабочица, Буковљане, Цветишница, базни станици Перен (општина Куманово)

- од 11:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Дамаска (општина Карпош)

- од 12:30 до 15:30 часот, корисниците од дел од с.Семениште и с.Чајлане (општина Сарај)

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 27.03.2021 година, во период од 06:00 до 07:00 часот, без електрична енергија ќе останат корисниците од Мало Стопанство, Штипски пат ББ, с.Тркање, Фабрика Амфенол, фирма Европа 92 ДООЕЛ, фирма ИНТ ДООЕЛ, фирма Алекс-3 ДООЕЛ, Бензинска Еко Оил, млекара Дени Милк на ул. Штипски Пат ББ (општина Кочани)

 

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 26.03.2021 година без напојување со електрична енергија ќе останат:     

- од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Локвени. (општина Прилеп)

- од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Градец. (општина Гевгелија)

- од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од дел од с.Кондово.(општина Сарај)

- од 10:00 до 14:00 часот, корисниците дел од корисниците во с.Ново Село, вклучително и ООУ Тихомир Милошевски. (општина Ѓорче Петров)