QMK – Sektorët, Njësitë dhe Njësitë rajonale

 

  1. Njësia për menaxhim me resurse njerzore

  2. Njësia për revizion të brendshëm

     

SEKTORI PËR MBËSHTETJE ADMINISTRATIVE TË DREJTORIT, ZËVENDËS DREJTORIT DHE TRUPAVE TË QEVERISË NË SISTEMIN PËR MENAXHIM ME KRIZA

 

  1. Njësia për mbështetje të drejtorit dhe zëvendës drejtorit

  2. Njësia për mardhënie me publikun dhe protokol

  3. Njësia për mbështetje të Komitetit menaxhues, Grupës për vlersim dhe Shtabit kryesorë

  4. Njësia për siguri dhe bashkëpunim me shërbimet e sigurisë

 

II. SEKTORI PËR ÇËSHTJE TË PËRGJITHSHME JURIDIKE, MBIKËQYRJE INSPEKTUESE DHE MEDIA PRODUKCIONI

 2.1. Njësia për çështje juridike

2.2. Njësia për arkivë dhe punë të përgjithshme

2.3. Njësia për mbykqyrje inspektuese

2.4 Njësia për media produkcion

 

III. SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINANCIARE

 3.1. Njësia për koordinim të buxhetit

3.2. Njësia për kontroll të buxhetit

3.3. Njësia për kontabilitet dhe pagesa

3.4 Njësia për prokurime publike

 

IV. SEKTORI PËR TEKNOLOGJI INFORMATIKE , TEKEKOMUNIKACION DHE MBËSHTETJE TË SISTEMIT PËR ALARMIM DHE E-112

 4.1 Njësia për informatikë

4.2. Njësia për telekomunikacion

4.3 Njësia për mbështetje të sistemit për alarmim dhe E-112

 

V. SEKTORI PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR

 5.1. Njësia për bashkëpunim bilateral dhe rajonal

5.2. Njësia për UE, OKB dhe organizatat tjera ndërkombëtare

5.3. Njësia për NATO dhe informacione të klasifikuara të huaja

 

VI. SEKTORI PËR OPERACIONE DHE KOORDINIM

 6.1. Njësia për Kujdestari të qendrës operative ( KQO) dhe kriptombrojtje

6.2. Njësia për koordinim operativ – përgaditje të subjekteve në SMK dhe evidentim të resurseve

6.3. Njësia për koordinim me QRMK

 

6.4. Njësia rajonale për koordinim regional dhe aktivitete operative- QRMK Shkup

 6.5. Njësia rajonae- QRMK Qendër

6.6. Njësia rajonae - QRMK Kisela vodë

6.7. Njësia rajonale -QRMK Karposh

6.8. Njësia rajonae- QRMK Gazi Babë

6.9. Njësia rajonale -QRMK Çair

 

6.10. Njësia rajonale për koordinim regional dhe aktivitete operative- QRMK Kumanovë

 6.11. Njësia rajonae _ QRMK Kriva Pallankë

6.12. Njësia rajonale – QRMK Kratovë

 

6.13. Njësia rajonale për koordinim regional dhe aktivitete operative- QRMK Shtip

 6.14. Njësia rajonale – QRMK Koçanë

6.15. Njësia rajonale – QRMK Berovë

6.16 Njësia rajonale - QRMK Delçevë

6.17. Njësia rajonale – QRMK Vinicë

6.18. Njësia rajonale – QRMK Probishtip

 

6.19 Njësia rajonale për koordinim regional dhe aktivitete operative- QRMK Strumicë

 6.20. Njësia rajonale-QRMK Radovish

6.21. Njësia rajonale- QRMK Gjevgjeli

6.22. Njësia rajonale – QRMK Valandovë

 

6.23. Njësia rajonale për koordinim regional dhe aktivitete operative- QRMK Veles

 6.24. Njësia rajonale – QRMK Kavadar

6.25. Njësia rajonae – QRMK Negotinë

6.26. Njësia rajonale – QRMK Sveti Nikollë

 

6.27. Njësia rajonale për koordinim regional dhe aktivitete operative- QRMK Manastir

 6.28. Njësia rajonale -QRMK Prilep

6.29. Njësia rajonale- QRMK Resnjë

6.30. Njësia rajonale –QRMK Demir Hisar

6.31. Njësia rajonale –QRMK Krushevë

 

6.32. Njësia rajonale për koordinim regional dhe aktivitete operative- QRMK Ohër

 6.33. Njësia rajonale – QRMK Strugë

6.34. Njësia rajonale - QRMK Kërçovë

6.35. Njësia rajonale- QRMK Dibër

6.36. Njësia rajonale – QRMK Makedonski Brod

 

6.37. Njësia rajonale për koordinim regional dhe aktivitete operative- QRMK Tetovë

 6.38. Njësia rajonale - QRMK Gostivar

 

VII. SEKTORI PËR ANALITIKË, VLERËSIM DHE PLANIFIKIM STRATEGJIK

 7.1. Njësia për hulumtim të informacioneve dhe dokumentacioneve (INDOK)

7.2. Njësia për analizë dhe vlerësim

7.3. Njësia për planifikim strategjik dhe programim