ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ ЗА 2021 ГОДИНА

 

 

 

I Квартален извештај за податоците коишто се однесуваат на инспекциската статистика за предметите од првостепената инспекциска постапка за период 1.01 - 31.03. 2017   (Из Ип 1)                                                                                                                                                                                                                                     ------------------------------------------

  • II Квартален Извештај за податоците кои што се однесуваат на инспекциската статистика за предметите од првостепената инспекциска постапка за период 1.04- 30.06. 2016   (Из Ип 1) 

     I Квартален  Извештај за податоците кои што се однесуваат на инспекциската статистика за предметите од првостепената инспекциска постапка  за период 1.01- 31.03. 2016   (Из Ип 1)

    -----------------------------------------------------

  • IV Квартален извештај за податоците што се однесуваат на инспекциската статистика за предметите од првостепената инспекциска постапка за период 1.10 - 31.12. 2014
  • III Квартален извештај за податоцит што се однесуваат на инспекциската статистика за предметите од првостепената инспекциска постапка за периодот 01.07  - 30.09.2014
  • II Квартален извештај за податоците што се однесуваат на инспекциската статистика за предметите од првостепената инспекциска постапка за период 1.04 - 30.06. 2014
  • I Квартален извештај за податоците што се однесуваат на инспекциската статистика за предметите од првостепената инспекциска постапка за период 1.01 - 31.03. 2014

-------------------------------------------

 I Квартален  Извештај за податоците кои што се однесуваат на инспекциската статистика за предметите од првостепената инспекциска постапка  за период 1.01- 31.03. 2016   (Из Ип 1)

II Квартален Извештај за податоците кои што се однесуваат на инспекциската статистика за предметите од првостепената инспекциска постапка за период 1.04- 30.06. 2016   (Из Ип 1)