ЦУК – Сектори, Одделенија и Подрачни одделенија

(Оранограм на ЦУК)

 

 Во Центарот се формирани следните организациски единици:

 

 • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

 

 • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

 

 • СЕКТОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРШКА НА ДИРЕКТОРОТ, ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРОТ И ВЛАДИНИТЕ ТЕЛА ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ, во чиј состав се следните одделенија:

-Одделение за поддршка на директор и заменик директор,

-Одделение за односи со јавност и протокол,

-Одделение за поддршка на Управувачки комитет Група за процена и Главен штаб

-Одделение за безбедност и соработка со безбедносни служби

-Одделение за медиумска продукција

 

 • СЕКТОР ЗА ПРАВНИ,ОПШТИ РАБОТИ И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР во чиј состав се следните одделенија,

 

- Одделение за правни работи

- Одделение за архивски и општи работи,

-Oдделение за инспекциски надзор

 

 • СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА во чиј состав се следните одделенија

 

-Одделение за буџетска координација,

-Одделение за буџетска контрола,

-Oдделение за сметководство и плаќања и

-Одделение за јавни набавка.

 

 • СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ во чиј состав се следните одделенија:

 

-Одделение за информатика;

-Одделение за телекомуникации;

 

 

 • СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА во чиј состав се следните одделенија:

 

-Одделение за билатерална и регионална соработка,

-Одделение за мултилатерална соработка

-Одделение за НАТО и странски класифицирани информации.

 

 • СЕКТОР ЗА ОПЕРАЦИИ И КООРДИНАЦИЈА во чиј состав се следните одделенија:

 

-Одделение за дежурен оперативен центар (ДОЦ) и криптозаштита;

-Одделение за оперативна координација,подготвка на субјектите во Системот за управување со кризи и евиденција на ресурси,

 

 

 • Подрачно одделение за регионална координација и оперативни активности Регионален центар за управување со кризи Град Скопје,

-Подрачно одделение – Регионален центар за управување со кризи Центар ,

-Подрачно одделение – Регионален центар за управување со кризи Кисела Вода,

-Подрачно одделение – Регионален центар за управување со кризи Карпош,

-Подрачно одделение – Регионален центар за управување со кризи Гази Баба,

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Чаир,

 

 • Подрачно одделение за регионална координација и оперативни активности- РЦУК Куманово,

 

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Крива Паланка,

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Кратово

 

 • Подрачно одделение за регионална координација и оперативни активности- Штип,

 

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Кочани,

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Берово,

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Делчево,

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Виница,

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Пробиштип,

 

 • Подрачно одделение за регионална координација и оперативни активности- Струмица,

 

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Радовиш,

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Гевгелија,

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Валандово,

 

 • Подрачно одделение за регионална координација и оперативни активности- Велес,

 

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Кавадарци,

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Неготино,

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Свети Николе,

 

 • Подрачно одделение за регионална координација и оперативни активности- Битола,

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Прилеп

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Ресен,

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Демир Хисар,

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Крушево,

 

 • Подрачно одделение за регионална координација и оперативни активности- Охрид ,

 

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Струга,

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Кичево,

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Дебар,

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Македонски Брод,

 

 • Подрачно одделение за регионална координација и оперативни активности-Тетово

-Подрачно одделение – Регионалнен центар за управување со кризи Гостивар

 

 • СЕКТОР ЗА АНАЛИТИКА ПРОЦЕНИ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕС во чиј состав се следните одделенија:

-Одделение за истражување на информации и документација (ИНДОК)

-Одделение за аналитика и процени и

- Одделение за стратешко планирање и програмирање.

 

Оранограм на ЦУК