С Т Р А Т Е Ш К И  П Л А Н

НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

ЗА ПЕРИОД 2016 – 2018

-------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТАР НА РИЗИЦИ

во Центарот за управување со кризи, декември, 2015

СТРАТЕГИЈА

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

за периодот 2016 - 2025

(материјалот е поделен во три делови)

1 дел - 

2 дел - 

3 дел - 

- - - - - - 

С Т Р А Т Е Ш К И  П Л А Н

НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

ЗА ПЕРИОД 2014 – 2016