Од рудници Бањани известуваат дека до крајот на месец Април (освен во недела) во периодот од 08:00 до 10:00 часот и 12:00 до 14:00 часот ќе бидат изведени по три (3) минирања.

Од Мактек ДООЕЛ известуваат дека на ден 31.03.2021 година во период од 12:00 до 16:00 часот, стручниот тим на Мактек ДООЕЛ ќе изведе минирање на локалитетот: Aвтопат Кичево - Охрид, делница Кичево - Пресека од км 6+000 до км 7+000, од км 14+000 до км 15+000.

Од рудници „Бањани“ известуваат дека до крајот на месец МАРТ (само во работните денови), во периодот помеѓу 08:00 и 10:00 часот и 12:00 и 14:00 часот ќе бидат извршени по три минирања.

Од рудници „Бањани“ известуваат дека до крајот на месец МАРТ (само во работните денови), во периодот помеѓу 08:00 и 10:00 часот и 12:00 и 14:00 часот ќе бидат извршени по три минирања.

На ден 26.03.2021 година (петок) на каменоломот Говрлево во сопственост на АД Цементарница Усје - Скопје, во време од 11:00 до 15:00 часот ќе биде извршено минирање од страна на овластеното друштво за минирање МАК-ДРИЛ од Кавадарци.

Од рудници „Бањани“ известуваат дека до крајот на месец МАРТ (само во работните денови), во периодот помеѓу 08:00 и 10:00 часот и 12:00 и 14:00 часот ќе бидат извршени по три минирања.