Од фирмата MAKTEK, известуваат дека на ден 15.01.2021 година во периодот од 12:00 до 16:00 часот стручниот тим на Мактек Дооел ќе изврши минирање на локалитетот: Aвтопат Кичево - Охрид, делница Кичево - Пресека  од км 6+000 до км 6+500.

На ден 15.01.2021год. (петок) во периодот од 08:00-16:00 часот на површионскиот коп за калцитски мермер „Зелениковец“ –Говрлевска Краста –Скопско, ќе се изврши минирање.

На ден 14.01.2021 година во време од 10:00 до 15:00 часот, од страна на стручна екипа Мак Дрил од Кавадарци ќе се изведе минирање на локалитетот „Крст Осинчани“, сопственост на Гама Градба – Скопје.

Од фирмата РУДПРОЕКТ, известуваат дека на ден 13.01.2021 година во периодот од 08:00 до 16:00 часот на површинскиот коп „Краста“, опш.Куманово, ќе изврши минирање

Од АД за неметали Огражден – Струмица известуваат дека на ден 28.12.2020 година, во периодот од 09:00 до 17:00 часот на рударскиот коп Мемешли ќе изврши минирање.