Me rastin e 22 marsit - Ditës së Ujit dhe 23 mars – Dita meteorologjike botërore e, përfaqësues nga Qendra për menaxhim me kriza në ftesë të Drejtorit të Drejtorisë për punë hidrometeorologjike, morrën pjesë në festimin e dy festave me aktivitetete që u mbajtën në liqenin Matka. Duke theksuar ditët jubilare, u realizua me punë duke kryer matje hidrometrike të rrjedhës së ujërave të lumit Treska për herë të parë duke përdorur një instrument të ri hidrometrik, dhuruar nga UNDP-ja.

       Me rastin e ditës së ujërave, pavarësisht matjes së rrjedhës së ujit të lumit Treska, në këtë festim u bashkangjitën edhe shoqata e zhytësve "Vrello", që realizuan zhytje atraktive dhe duke nxjerrur një platformë të përmbytur nga ujërat e liqenit Matka.

Pas përfundimit të aktiviteteve të punës, të pranishmëve iJu drejtua, Drejtori i DPHM, mr. Oliver Romevski, i cili theksoi rëndësinë e institucionit DPHM dhe qasjen shkencore që punonjësit e praktikojnë në monitorimin e fenomeneve natyrore, sidomos përshkak të zbulimit të hershëm apo parashikimin e rreziqeve të shkaktuara nga kushtet negative hidrimeteorologjike dhe përshkak të parandalimit të institucioneve për të parandaluar ose zvogëluar pasojat.

Sot, 06.04.2017, në Hotel Kontinental, Shkup, është mbajtur punëtori në kuadër të IPA DRAM projektit për "Vlerësimin dhe planifikimin e rrezikut nga fatkeqësitë" (Disaster Risk Assessment and Mapping).

 Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti ëhtë kahëzuar drejt përmirësimit të efektivitetit dhe koherencës së sistemeve kombëtare për menaxhimin e rreziqeve nga katastrofat, në segmentin e mbledhjes së të dhënave për humbjet nga katastrofat, vlerësimi dhe planifikimi i rreziqeve që mund të shkaktojnë fatkeqësi, si dhe harmonizimi dhe integrimi i politikave kombëtare të vendeve që marin pjesë në këtë projekt me politikat e BE-së të kësaj fushe, siç janë Mekanizmi i mbrojtjes civile të BE. Qëllimi përfundimtar që duhet të arrihet nga ky projekt është ndërtimi i kapaciteteve për implementimin e plotë të "Udhëzimeve të BE-së për vlerësim dhe planifikimim të rrezikut" dhe duke bërë vlerësimin e kërcënimeve nga të gjitha rreziqet (All Risk Approach), si standarde të detyrueshme për shtetet anëtare dhe vendet kandidate për anëtarësim në BE. Në fillim të kësaj punëtorie, fjalë hyrëse kishte drejtori i Qendrës për menaxhim me kriza, mr. Agron Buxhaku i cili shprehu mirënjohje për konsorciumin e projektit, që është përbërë nga përfaqësues të institucioneve të lidhura nga Suedia, Italia, Sllovenia dhe Kroacia, për kyçjen e Republikës së Maqedonisë në aktivitetet që janë të paraparë në këtë projekt.                                                  

Ai gjithashtu shprehi besimin se karakteri multishfrytëzues i projektit do të kontribuojë në forcimin e përputhshmërisë dhe interoperabilitetit të vendeve të rajonit që janë pjesë e këtij projekti: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Sërbia dhe Turqia, gjithashtu theksoi se Qendra për menaxhim me kriza, si partner në zbatimin e këtij projekti do të investoj gjithë kapacitetin me qëllim që të siguroj koordinim të duhur në implementimin e aktiviteteve të parapara kombëtare dhe rajonale.

Sot, 23.03.2017, drejtori i Qendrës për menaxhim me kriza, mr. Agron Buxhaku realizoi takim me konsullin e Ambasadës Kanadeze në Beograd, përgjegjës edhe për Republikën e Maqedonisë, z. Frederik Lezur.

Në takim u bisedua për kompetencat dhe funksionet e QMK, me interes të veçantë në ballafaqimin e gjendjeve të krizave në periudhën e kaluar, gjegjësisht me krizën me emigrantët dhe përmbytjet që ndodhën vitin e kaluar. Gjithashtu u diskutua edhe për mundësitë për bashkëpunim dhe mbështetje të aktiviteteve të QMK.

Sot, në hapsirat e Kinotekës në Karposh 3, Drejtori i Qendrës për menaxhim me kriza mr. Agron Buxhaku dhe përfaqësuesi i UNHCR-së në Republikën e Maqedonisë, Mohamed Arif, së bashku hapën ekspozitën e vizatimeve me titull "Ikje për një të nesërme më të mirë." Veprat e ekspozuara janë të çiftit sirian Shergo Musa dhe Nazli Abdu të krijuara gjatë qëndrimit të tyre me fëmijët e tyre në qendrën pranuese për tranzit Vinojug.  

       Hapja e ekspozitës në praninë e dy artistëve nga Siria, Përfaqësuesi i UNHCR-së në Shkup, z. Mohamad Arif theksoi: " Me këtë ekspozitë deshtëm të tregojmë vetëm një pjesë të vogël të talentëve të pasur dhe aftësi që refugjatët i sjellin në vende të tjera, kur ikin nga lufta. Refugjatët, me arsimin e tyre, aftësitë dhe diversitetin, mund të sjellin pasurim të vlefshëm të punës në çdo shoqëri. Mundësia që refugjatët e rritur për të punuar dhe për të krijuar është një segment shumë i rëndësishëm i mirëqenies së tyre, po aq e rëndësishme që fëmijët e refugjatëve të marrin arsimim pa mar parasysh se ku gjenden ata. Gjatë 18 muajve të fundit, së bashku me Qendrën për menaxhim me kriza dhe institucionet e tjera shtetërore dhe organizatat, kemi arritur shumë, por duhet të bëhet më shumë për të siguruar kushte më të mira jetësore për refugjatët që qëndrojnë në vend - jo vetëm kushte fizike, por edhe shërbime që do të përmirësojnë gjendjen e tyre mendore dhe emocionale. "

      Drejtori i Qendrës për menaxhim me kriza, z. Agron Buxhaku në fjalën e tij theksoi: "Vizatimet që do ti shikojmë sot tregojnë historinë e tyre të dhimbshme të trishtuar dhe prekëse, por edhe plot me zemërim dhe moskuptim, e ngjyrosur me ndjeshmëri poetike dhe trashëgimi artistike të qytetërimit të vjetër, një nga më të vjetërat në vend. Unë do të jemë i lumtur nëse mediat e pranishme sot këtu e mbulojnë dhe informojnë për këtë ngjarje: ti kundërshtohemi ksenofobisë dhe urrejtjes që dominojnë kohëve të fundit në lajme dhe në mendjen e publikut me art, humanizëm dhe mirësi. Kjo është mënyra më e mirë për të ndihmuar Sheros dhe Nazli, familjes së tyre, qytetarëve dhe gjithë refugjatëve në botë, të jenë të sigurt, të ndihen të mirëpritur në Maqedoni, Evropë, dhe në të gjithë botën, "tha në fund z. Buxhaku.

Ekspozita mund të vizitohet deri më 25 janar, 2017 në Kinotekën në Karposh 3 (rr. Nikolla Rusinski nr. 1, Shkup). Ekspozita është organizuar nga Përfaqësia e UNHCR-së në Shkup dhe Qendra për menaxhim me kriza, kurse piktore akademike është Maja Stefanovska.