Qendra për menaxhim me kriza, QMK, merr pjesë në mënyrë aktive dhe ka kontribut të rëndësishëm në proceset multisektorial në vend dhe jashtë vendit, dhe vazhdon të jetë një krijues aktiv, mbështetës dhe partner në bashkëpunim me të gjitha institucionet, me theks të veçantë për ata që janë drejtpërdrejt të kyqur në Sistemin për menaxhim me kriza, SMK.

Pikërisht për atë angazhim pune, sot (14.12.2020, e hënë), u.d. Drejtori i QMK, Stojançe Angellov mori pjesë në punëtorinë hyrëse virtuale e profilizuar për kuadrin udhëheqës nga institucionet e ftuara, përmes video-konferencës. Punëtoria u organizua në kuadër të projektit të Ministrisë së vetëqeverisjes lokale (MVL) dhe UNDP "Zgjidhje inovative për qasje më të mirë në shërbimet lokale" dhe u hap nga Ministri i vetëqeverisjes lokale, Goran Milevski.

Qendra për menaxhim me kriza është e përfshirë drejtpërdrejt dhe në mënyrë aktive në përgatitjen e Programit të ri të decentralizimit për marrjen e mbështetjes së nevojshme dhe përparësisë nga vendimmarrësit, duke i njohur direkt me rëndësinë dhe aktivitetet e procesit dhe duke i prezantuar institucionet dhe pjesëmarrësit në Metodologjinë për përgatitjen e Programit për zhvillim të qëndrueshëm lokal dhe decentralizim 2021–2026 me Plan veprimin 2021–2023 së bashku me një kalendar të aktiviteteve që janë të parapara për zbatim në periudhën dhjetor 2020 - Shkurt 2021.

 

 

Sot, në Qendrën e Menaxhimit të Krizave (e Premte, 11.12.2020), u mbajt seanca e shtatë e Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza (që nga shpallja e gjendjes krizë). Me Shtabin, që është organ operativ ekspert, që menaxhon me aktivitetet për parandalimin dhe menaxhimin e situatave të krizës, u udhëhoq nga u.d. Drejtori i Qendrës, Stojançe Angellov.

 

Në seancë morën pjesë përfaqësues të subjekteve në Sistemin për menaxhim me kriza të emëruar në pajtim me Ligjin për menaxhim me kriza. dhe disa nga të punësuarit e QMK. U rishikuan edhe masat e azhuruara të ndërmarra dhe aktivitetet e caktuara të institucioneve, në pajtim me Planin e Veprimit, i cili synon veprim më të gjerë dhe më gjithëpërfshirës në drejtim të parandalimit dhe menaxhimit të përhapjes së sëmundjes infektive "COVID-19" e shkaktuar nga virusi "SARS-CoV-2 ", Mbrojtja e shëndetit dhe jetës së popullatës përmes masave dhe aktiviteteve të koordinuara në mënyrë gjithëpërfshirëse të subjekteve në Sistemin për menaxhim me kriza, si dhe përdorimit racional dhe efikas të burimeve kombëtare që janë në dispozicion.

Qendra për menaxhim me kriza është në seancë të vazhdueshme dhe po punon për të forcuar kapacitetin e Shtabit kryesorë për menaxhim të krizave në QMK dhe me bashkëpunëtorë të jashtëm nga sektori jo-qeveritar.

 

 

 

Sot, në Qendrën për menaxhim me kriza (e enjte, 10.12.2020), përmes video konferencës, u.d. drejtori i QMK, Stojançe Angellov, realizoi takim me Udhëheqësin e Departamentit për Siguri Publike dhe Mbështetje të komuniteteve të OSBE-së, Juri Smolek, i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) në RMV.

Në takim u diskutua për menaxhimin e pandemisë dhe për çështje tjera aktuale të menaxhimit të gjendjes së krizës . Pastaj u theksua se OSBE mbështet përpjekjet e QMK në këtë drejtim dhe vazhdon të koordinojë bashkëpunimin dhe ndihmën e ndërsjellë në fushën e menaxhimit të krizave edhe në të ardhmen.

 

 

Sot, u.d. Drejtori i Qendrës për menaxhim me kriza QMK, Stojançe Angellov, realizoi takim me zëvendës ambasadorin e Ambasadës Britanike në Shkup RMV, Dominik Otvej ( Dominic Otway), në zyrën e drejtorit në QMK