Sot, në Qendrën për menaxhim me kriza (e hënë, 21.12.2020), u mbajt seanca e tetë e Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza (që nga shpallja e gjendjes krizë) përmes videokonferencës. Me Shtabin, që është organ operativ ekspert, që menaxhon me aktivitetet për parandalimin dhe menaxhimin e situatave të krizës, u udhëhoq nga u.d. Drejtori i Qendrës, Stojançe Angellov.

Në seancë morën pjesë përfaqësues të subjekteve në Sistemin për menaxhim me kriza, SMK, të emëruar në pajtim me Ligjin për menaxhim me kriza dhe disa prej ekspertëve nga QMK. U rishikuan masat e ndërmarra të azhuruara dhe aktivitetet e caktuara të institucioneve, në pajtm me Plan veprimin, i cili synon veprim më të gjerë dhe më gjithëpërfshirës drejt parandalimit dhe ballafaqimit me përhapjen e sëmundjes infektive "COVID-19" e shkaktuar nga virusi "SARS-CoV-2 ", mbrojtja e shëndetit dhe jetës së popullatës. Kjo bëhet përmes masave dhe aktiviteteve të koordinuara në mënyrë gjithëpërfshirëse të subjekteve në Sistemin për menaxhim me kriza, si dhe përdorimit racional dhe efikas të burimeve të disponueshme kombëtare, aktualisht si dhe për periudhën tjetër të mundshme.

Qendra për menaxhim me kriza është në seancë të vazhdueshme dhe në punën e saj, përveç punës dhe koordinimit të vazhdueshëm me Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut janë kyqur edhe përfaqësues të tjerë të organizatave të shoqërisë civile si bashkëpunëtorë të jashtëm nga sektori jo-qeveritar. Ata u mobilizuan në mënyrë të pavarur për të ndihmuar brenda mundësive në luftimin e pandemisë në vendin tonë. Duhet të theksohet se sektori joqeveritar ka treguar strategjikisht një vetëdije të madhe shoqërore dhe po koordinon me Qendrën për menaxhim me kriza. Kohët e fundit, mu për drejtimin progresiv të përbashkët Angelov informoi për përcaktimet për forcimin e kapaciteteve të Shtabit kryesorë për Menaxhim me Kriza me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm nga sektori joqeveritar, i cili zgjeron frontin për të luftuar pandeminë në linjë e organizuar në mënyrë optimale dhe me Organizatat joveveritare që janë një resurs i rëndësishëm i shoqërisë.