Në Qendrën për menaxhim me kriza, QMK, u mbajt një përgaditje në kuadër të trajnimit për anëtarët e ''Task forcës mjekësore të ballkanit '' për menaxhimin e krizave në pajtim me modernizimin përmes platformës së web-bazuar për komunikim të NATO-s për menaxhimin e krizës "Gjenerata e ardhshme e Sistemit për menaxhim me incidente – NICS", që është pjesë e projektit "Koordinimi i avancuar rajonal në emergjenca civile" në Ballkanin Perëndimor (ARCECP). Kjo është në kontekst që të mundësohet përmirësimi dhe trajnimi i kapaciteteve mjekësore ushtarake kombëtare, forcimi i kapaciteteve mjekësore ushtarake rajonale për të mbështetur komunitetin civil dhe mundësim e shërbimeve mjekësore ushtarake kombëtare për të ndërtuar pajisje të standardizuara me një nivel të lartë të ndërveprimit në Rajon. . Trajnimi u drejtua nga Dr. Urim Vejseli nga QMK.

Ndryshe iniciativa "Task forca mjekësore e ballkanit"(Balkan Medical Task Force - BMTF) është një projekt në fushën moderne "mbrojtjes së zgjuar" ("Smart Defence" - një projekt i prezantuar në Samitin e NATO-s në Çikago 2012) dhe buron nga ideja e Norvegjisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe u iniciua së bashku me Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Anëtarët e Rajonit, përveç vendit tonë, janë: Shqipëria, BiH, Sllovenia, Sërbia dhe Mali i Zi. Përndryshe, me ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare nga të gjitha vendet anëtare, BMTF u krijua zyrtarisht në 5 Mars 2018. Qëllimi i këtij projekti është të ndërtojë pajisje mjekësore rajonale të afta për reagim të shpejt në një gamë të gjerë situatash (katastrofa natyrore ose të shkaktuara nga njeriu dhe operacione ndërkombëtare) dhe të trajnojë vendet për të siguruar lehtësira jetësore për nevojat e operacioneve ndërkombëtare, të cilat mund të përdoret si pjesë e shërbimit mjekësor kombëtar.