Qendra për menaxhim me kriza, QMK, organizoi dhe mbajti seancën e njëmbëdhjetë të Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza (që nga shpallja e krizës) në hapsirat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Me Shtabin, që është organ operativ ekspert në QMK, që menaxhon dhe koordinon me aktivitetet për parandalimin dhe menaxhimin e situatave të krizës, u udhëhoq nga u.d. Drejtori i Qendrës, Stojançe Angellov

Në seancën e Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza morën pjesë përfaqësues të subjekteve në Sistemin për menaxhim me kriza, SMK, të emëruar në pajtim me Ligjin për menaxhim me kriza, disa ekspertë nga QMK, përfaqësues të shkencës për mbrojtje dhe siguri dhe menaxhim me kriza si dhe nga organizatat e shoqërisë civile si bashkëpunëtorë të jashtëm në sektorin joqeveritar, i cili arrin perceptimin, koordinimin, veprimin dhe përmirësimin gjithëpërfshirës të përbashkët në segmente të caktuara në luftën e përbashkët në vendin dhe rajonin tonë, kundër pandemisë globale. Sipas agjendës, së pari u bë një raport gjithëpërfshirës mbi masat e ndërmarra dhe aktivitetet e institucioneve nga SMK për t'u ballafaquar me krizën e sëmundjes infektive "COVID-19", dhe pastaj në vazhdim u bisedua për informacionin mbi konkluzionet e seancës së dhjetë të mëparshme të Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza.

Në seancë, u rishikuan edhe masat e ndërmara të azhuruara dhe aktivitetet e caktuara të institucioneve, në pajtim me Plan -veprimin, me qëllim për një veprim më të madh dhe më gjithëpërfshirës në drejtim të parandalimit dhe përballimit të përhapjes së sëmundjes infektive "COVID-19" shkaktuar nga virusi SARS-CoV-2 ", Me qëllim të mbrojtjes së shëndetit dhe jetës së popullatës. Kjo, përmes Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza në QMK, përpiqet të bëhet me masa dhe aktivitete të koordinuara në mënyrë gjithëpërfshirëse të subjekteve në Sistemin për menaxhim me krizav, SMK, me udhëzime për përdorimin racional dhe efikas të burimeve të disponueshme kombëtare. aktualisht, dhe për periudhën e ardhshme të mundshme në drejtim të aktiviteteve të koordinuara për vaksinimin e ardhshëm. Përkundër faktit se sipas të dhënave, pandemia në vend ka një rënie për momentin, megjithatë, ne nuk duhet të lirohemi shumë në shoqëri, veçanërisht jo subjektet në Sistemin për menaxhim me kriza, theksoi udhëheqësi iShtabit kryesorë për menaxhim me kriza , u.d. Drejtori i QMK, Stojançe Angellov, i cili në të njëjtën kohë theksoi rëndësinë e respektimit të apelit aktual të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për monitorimin e mëtejshëm maksimal të rekomandimeve, udhëzimeve, masave dhe ndalesave në vend në mënyrë që të parandalohet përhapja e virusit. Përndryshe, lidhja me mendimin shkencor në fushën e menaxhimit të krizave, mbrojtjes dhe sigurisë, në faza të caktuara të menaxhimit të krizave - konkretisht në koordinimin e menaxhimit të pandemisë në vend, arrihet me kontakt të drejtpërdrejtë me një prani reale të menjëhershme dhe perceptimin e praktikës së menaxhimit të krizës dhe shkëmbimi i pikëpamjeve për atë proces. Kjo është arritur tani në takimin e Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza në QMK në koordinimin e luftës kundër armikut të padukshëm, virusit "SARS-CoV-2", dhe jep një drejtim të mundshëm real të vëzhgimeve shkencore për krijimin dhe azhurnimin e mundshëm të sistemit të ardhshëm të vendosur në vend në kontekstin e sfidave të ardhshme në menaxhimin e krizave.

Qendra për menaxhim me kriza është në seancë të vazhdueshme dhe në punën e saj, përveç punës dhe koordinimit të vazhdueshëm me Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut janë kyqur edhe përfaqësues të tjerë të organizatave të shoqërisë civile si bashkëpunëtorë të jashtëm nga sektori jo-qeveritar. Kjo është zgjerim i frontit për të luftuar pandeminë në një linjë të organizuar në mënyrë optimale edhe me OJQ-të. Ata, organizata joqeveritare, siç theksohet nga udhëheqësi i Shtabit Angellov, janë një resurs i rëndësishëm i shoqërisë, që sipas mundësive implementohet edhe në Sistemin për menaxhim me kriza, dhe i cili me aktivitetin dhe punën e vet të pavarur krijon lidhje shtesë bashkëveprimi dhe komunikim të drejtpërdrejtë me qytetarët. . Pastaj, përvojat dhe idetë e ndara individuale të qytetarëve, të transmetuara përmes përfaqësuesve të organizatave joqeveritare që marrin pjesë në punën e Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza në QMK, jep mundësi që ato përvoja produktive, dhe ato ide të implementohen si një vizion gjithëpërfshirës për një veprim të përbashkët më efektiv me qytetarët dhe subjektet qeveritare dhe entitetet e tjera shtetërore të SMK në drejtim të suksesit dhe koordinimit më të madh përmes Qendrës për menaxhim me kriza në segmente të caktuara të menaxhimit të krizave - në luftën e përbashkët kundër pandemisë globale në vendin tonë dhe në Rajon e cila arrihet përmes Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza në QMK