Në bazë të planit për veprim për ballafaqim me krizën e migrantëve në rajonin e komunës së Gjevgjelisë, më 04.03.2021 gjatë vizitës në NJR QRMK Gjevgjeli dhe Qendra e Transitit të Pranimit "Vinojug" - Gjevgjeli (QTP Vinojug) ishte Zëvendës Drejtori i QMK z. Ekrem Zendeli. Gjatë vizitës në QTP Vinojug pati takim pune me disa përfaqësues të institucioneve shtetërore, kryesisht me Zëvendës Ministrin e Punës dhe Politikës Sociale Z. Enver Hussein, Znj. Monika Sandri - Përfaqësuese e Lartë e UNHCR-së në vendin tonë, përfaqësues të Policës kufitare dhe përfaqësuesit e organizatave joqeveritare në QTP Vinojug.

        Qëllimi i vizitës ishte që nga afër të njihet me punën e organizatave shtetërore dhe të KB-ve që janë të pranishme në QTP Vinojug në Gjevgjeli. Gjithashtu, nga UNHCR u dorëzua një donacion në disa mjete materiale dhe teknike për nevojat e institucioneve në qendrën tranzit, kryesisht për nevojat e të punësuarve në MTPPS.

         Nga përfaqësuesit e QMK-së të ftuarit ishin të njoftuar në detaje me rrjedhën dhe mënyrën e balafaqimit me krizën e migrantëve në komunën e Gjevgjelisë që nga fillimet e saj deri më sot.

          U shkëmbyen të gjitha përvojat dhe problemet e deritanishme me të cilat përballen institucionet në qendrën tranzite, si dhe gjithçka që është realizuar deri më tani dhe po realizohet për nevojat për trajtimin e mëtejshëm të krizës së migrantëve. Të ftuarit gjithashtu u njohën me mënyrën e regjistrimit të migrantëve si dhe veprimet e Ministrisë së punëve të brendshme në lidhje me migrimin ilegal në këtë zonë.