Список на одговорни лица од РЦУК за комуникација со граѓани

кои што имаат одреден вид и степен на попреченост (10. 3. 2014)

РЦУК

Одговорно лице Работно место  

Скопје

 Иванка Лазароска  Советник  
Гази Баба  Андреја Дојчиноски  Советник  
Чаир  Сафет Качар  Советник  
Карпош  Ванчо Петковски  Советник  
Центар  Идает Јакупи  Помлад соработник  
Кисела Вода  Мевљан Љјатифи  Помлад соработник  
Струмица  Сузана Атанасова  Советник  
Гевгелија  Ибраим Ибраимов  Помлад референт  
Радовиш  Екрем Јашаров  Помлад соработник  
Валандово  Глигор Гребенаков  Раководител  
Велес  Наташа Петрова  Советник  
Свети Николе  Ристе Панов  Советник  
Неготино  Ристо Симонов  Самостоен референт  
Кавадарци  Лена Станкова  Раководител  
Охрид  Митко Темелковски  Раководител  
Струга  Магбуле Даути  Помлад соработник  
Дебар  Ариан Обоку  Помлад соработник  
Кичево  Сузана Тасевска  Раководител  
Македонски Брод  Миле Стојкоски  Советник  
Куманово  Ѓоко Стефановски  Советник  
Крива Паланка  Горица Соевска Станковска  Советник  
Кратово  Даниела Стојкова  Советник  
Тетово  Илјас Бафтијари  Советник  
Гостивар  Неџмие Несими Аббас  Помлад соработник  
Битола  Беркер Ибиш  Помлад референт  
Крушево  Костадина Нане  Самостоен референт  
Демир Хисар  Елена Макријоска Милеска  Помлад соработник  
Прилеп  Влатко Котески  Соработник  
Ресен  Тони Радевски  Виш соработник  
Штип  Горан Ивков  Виш соработник  
Пробиштип  Јорде Тодевски  Самостоен референт  
Кочани  Александра Михаилова  Помлад соработник  
Берово  Анка Јангеловска  Раководител  
Виница Аида Јустрефовска  Помлад соработник  
Делчево Светлана Илиевска  Виш соработник