MINISTRITË ME ORGANET E TYRE NË PËRBËRJE

 

Ministria e mbrojtjes

Ministria e punëve të brendshme

 • Drejtoria për siguri dhe kundërzbulim

 • Byroja për sigurimim publik

Ministria e Drejtësisë

 • Inspektorati shtetëror administrativ

 • Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve

 • Byroja për ekspertizë gjyqësore

Ministria e punëve të jashtme

Ministria e financave

 • Drejtoria për marëdhënie pronësore-juridike

 • Drejtoria e doganës

 • Inspektorati shtetëror devizor

 • Drejtoria e të hyrave publike

Ministria e ekonomisë

 • Drejtoria për monopolistike

 • Zyra për prodhime të caktuara

 • Inspektorati shtetëror i tregut

 • Byroja për mbrojtjen e pronësisë industriale

 • Inspektorati shtetëror për inspektim teknik

 • Byroja për turizmëm

 • Shërbimi për standardizim dhe meteorologji

Ministria e kulturës

 • Zyra për afirmimin dhe përparimin e kulturës së nacionaliteteve në Republikën e Maqedonisë

Ministria e arsimit dhe shkencës

 • Shërbimi pedagogjik

 • Byroja për zhvillim të arsimit

 • Zyra për zhvillimin dhe përparimin e arsimit në gjuhën e nacionaliteteve

 • Inspektorati shtetëror për arsim

Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe e ujrave

 • Zyra për veterinari

 • Zyra e ekonomizimit të ujrave

 • Zyra për punë hidrometeorologjike

 • Zyra për farëra dhe materiale të farërave

 • Zyra për mbrojtjen e bimëve

 • Inspektorati shtetëror për bujqësi

 • Inspektorati shtetëror për pylltari dhe gjueti

Ministria e shëndetësisë

 • Inspektorati sanitar dhe shëndetësor

 • Byroja për barna

Ministria e ambientit jetësor dhe planifikimit hapsinor

 • Inspektorati shtetërore për ambientin jetësor

 • Shërbimi për ambientin jetësor

 • Shërbimi për sistemi nformativë dhe hapësinor

 • Zyra për kadastër dhe regjistrimin e patundshmërisë

 

Ministria e punës dhe politikës sociale

 • Zyra për çështjet e luftërave dhe invalidëve të luftës

 • Inspektorati shtetëror i punës

Ministria e pushtetit lokal

 • Inspektimi i pushtetit lokal

 • Byroja për zonat e pazhvilluara ekonomikisht

Ministria e transportit dhe e lidhjeve

 • Zyra për telekomunikacion

 • Zyra për fluturime ajrore - civile

 • Kapetania e limanit

 • Inspektorati shtetëror i transportit

 • Inspektorati shtetëror për ndërtimtari dhe urbanizëm

 • Inspektorati shtetëror komunal

 

Organet e pavarura të administratës shtetërore

 

Organet tjera të administratës shtetërore

 

Qendra për menaxhim me kriza

Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim

Komisioni për marrëdhënie me bashkësitë fetare dhe grupet fetare

Agjencioni për mallërat rezervë

Agjencioni për migracion

Agjencioni për zhvillim dhe investime

Agjencioni për informacione

Agjencioni për rini dhe Sport

 

Organizatat administrative

Arkivi shtetëror i Republikës së Maqedonisë

Enti shtetëror për punë gjeodezike

Enti shtetëror për statistikë