Ndërmarja publike e gazetës zyrtare e Republikës së Maqedonisë

NP ,,Hekurudhat e Maqedonisë”

NP ,,Makedonija pat- Shkup”

NP ,, Shërbimet e Aeroportit ”

NP ,, Për për strehimin dhe hapësirë për zyre

NP ,, Komunikacioni postarë “ Postat e Maqedonisë ”

NP ,, Pyjet e Maqedonisë”

NP ,, Radiodifuzioni i Maqedonisë Shkup ”

NP ,, Radio televizioni i Maqedonisë”

NP ,, Për menaxhimin e kullotave”

NP ,, Për menaxhimin me objektet sportive në pronësi të RM-së

NP ,, Elektrodistribucioni ,, MEPSO ”