Shoqatat tregtare me rëndësi të veçantë për punë në gjendje krize në aspektin e kryerjes së aktivitetetit me të cilën në shoqëri ose jashtë saj gjatë ngjarjeve të caktuara mund të çojnë në rrezik të madh mallrat, shëndetin dhe jetën e njerëzve, kafshëve, bimëve dhe sigurinë e Republikës janë :

1 "Alkaloid" - Shkup

2 "Zegin" - Shkup

3 "Replek" – Shkup

4 "Maqedonia lek" - Shkup

5 "Promedika" - Shkup

6 "Dr Panovski" - Shkup

7 "Makpetrol" - Shkup

8 "OKTA" - Shkup

9 "OHIS" - Shkup

10 "Ading" - Shkup

11 "Zletovo-rudnici" - Probishtip

12 "Buçim" - Radovish,

13 "Toranica" – Kriva Palankë

14 "Sasa" -Maqedonska Kamenicë

15 "Zletovo" - Veles

16 "Luk Oil" - Shkup

17 "Toplifikacia" - Shkup

18 "Feni" - Kavadarcë,

19 "Silmak" - Jagunovcë.

 

Shoqatat tregtare me rëndësi të veçantë për pune në gjendje krize që kanë në dispozicion resurset energjetike, ndërtimitore, kimike dhe telekomunikuese në nivel kombëtar janë:

1 "EVN" - Shkup

2 HM "Transport" - Shkup

3 "Makpetrol" - Shkup

4 "OKTA" - Shkup

5 "Luk oil" - Shkup

6 "Pelagonia" - Shkup

7 "Granit" - Shkup

8 "Beton" - Shkup

9 "Mavrovo" - Shkup

10 "OHIS" - Shkup

11 "Alkaloid" - Shkup

12 "T-Home"- Shkup

13 "T-Mobile" - Shkup

14 "Cosmofon" - Shkup

15 "Vip" - Shkup.