МИНИСТЕРСТВА СО НИВНИТЕ ОРГАНИ ВО СОСТАВ

 Министерство за одбрана

Министерство за внатрешни работи

 • Управа за безбедност и контраразузнавање

 • Биро за јавна безбедност

Министерство за правда

 • Државен управен инспекторат

 • Управа за извршување на санкции

 • Биро за судски вештачења

Министерство за надворешни работи

Министерство за финансии

 • Управа за имотно-правни односи

 • Царинска управа

 • Државен девизен инспекторат

 • Управа за јавни приходи

Министерство за економија

 • Монополска управа

 • Управа за наменско производство

 • Државен пазарен инспекторат

 • Биро за заштита на индустриска сопственост

 • Државен инспекторат за техничка инспекција

 • Биро за туризам

 • Служба за стандардизација и метеорологија

Министерство за култура

 • Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија

Министерство за образование и наука

 • Педагошка служба

 • Биро за развој на образованието

 • Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците

 • Државен просветен инспекторат

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 • Управа за ветеринарство

 • Управа за водостопанство

 • Управа за хидрометеоролошки работи

 • Управа за семе и семенски материјал

 • Управа за заштита на растенија

 • Државен инспекторат за земјоделство

 • Државен инспекторат за шумарство и ловство

Министерство за здравство

 • Државен санитарен и здравствен инспекторат

 • Биро за лекови

Министерство за животна средина и просторно планирање

 • Државен инспекторат за животна средина

 • Служба за животна средина

 • Служба за просторен информативен систем

 • Управа за катастар и регистрација на недвижности

Министерство за труд и социјална политика

 • Управа за прашања на борците и воените инвалиди

 • Државен инспекторат за труд

Министерство за локална самоуправа

 • Државен инспекторат за локална самоуправа

 • Биро за стопански недоволно развиени подрачја

Министерство за транспорт и врски

 • Управа за телекомуникации

 • Управа за цивилно-воздушна пловидба

 • Капетанија на пристаништата

 • Државен инспекторат за транспорт

 • Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

 • Државен комунален инспекторат

 

САМОСТОЈНИ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

 

Други органи на државната управа

 

Центар за управување со кризи

Дирекција за заштита и спасување

Комисија за односи со верските заедници и религиозните групи

Агенција за стоковни резерви

Агенција за иселеништво

Агенција за развој и инвестиции

Агенција за информации

Агенција за млади и спорт

 

Управни организации

 

Државен архив на Република Македонија

Државен завод за геодетски работи

Државен завод за статистика