Јавно претпријатие Службен весник на Република Македонија

 

ЈП Македонски Железници

 

ЈП „Македонија пат - Скопје“

 

ЈП за аеродромски услуги

 

ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор

 

ЈП за Поштенски Сообраќај „Македонска пошта“

 

ЈП „Македонски шуми“

 

ЈП Македонска радиодифузија Скопје

 

ЈП Македонска Радио Телевизија

 

ЈП за стопанисување со пасишта

  

ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на РМ