Град СКОПЈЕ

телефон 02/3297-204

факс 02/3165-445

 
      

Општина ЦЕНТАР

телефон 02/3225-352

факс 02/3211-089

Број на жители: 45.362

 

 

 Општина КАРПОШ

телефон 02/3061-353

факс 02/3062-925

Број на жители: 59.666

   

Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

телефон 02/2039-307

факс 02/2033-309

Број на жители: 41.634

     

Општина КИСЕЛА ВОДА

телефон 02/2785-400

факс 02/2770-210

Број на жители: 57.236

   

Општина АЕРОДРОМ

телефон 02/2400-970

факс 033/2401-546

Број на жители: 72.009

   

Општина ГАЗИ БАБА

телефон 02/3225-932

факс 02/3225-966

Број на жители: 72.617

     

Општина ШУТО ОРИЗАРИ

телефон 02/2650-584

факс 02/2652-580

Број на жители: 20.800

   

Општина БУТЕЛ

телефон 02/2616-862

факс 02/2616-864

Број на жители: 37.371

   

Општина САРАЈ

телефон 02/2057-990

факс 02/2057-996

Број на жители: 35.408

     

Општина ЧАИР

телефон 02/2616-870

факс 02/2616-867

Број на жители: 64.823

   

Општина БЕРОВО

телефон 033/471-026

факс 033/471-026

Број на жители: 13.941

   

Општина ПЕХЧЕВО

телефон 033/441-321

факс 033/441-159

Број на жители: 5.517

     

Општина БИТОЛА

телефон 047/208-340

факс 047/238-723

Број на жители: 95.385

   

Општина МОГИЛА

телефон 046/296-466

факс 046/296-360

Број на жители: 6.710

   

Општина НОВАЦИ

телефон 047/282-900

факс 047/282-060

Број на жители: 3.549

     

Општина ВАЛАНДОВО

телефон 034/382-044

факс 034/382-007

Број на жители: 11.890

   

Општина ВЕЛЕС

телефон 043/232-966

факс 043/232-966

Број на жители: 55.108

   

Општина ЧАШКА

телефон 043/241-400

факс 043/241-401

Број на жители: 7.673

     

Општина ГРАДСКО

телефон 043/251-522

факс 043/251-856

Број на жители: 3.760

   

Општина ВИНИЦА

телефон 033/361-945

факс 033/361-945

Број на жители: 19.938

   

Општина ГАЗИ БАБА

телефон 02/3225-932

факс 02/3225-966

Број на жители: 72.617

     

Општина АРАЧИНОВО

телефон 02/2579-803

факс 02/2579-803

Број на жители: 11.597

   

Општина ПЕТРОВЕЦ

телефон 02/2562-239

факс 02/2562-240

Број на жители: 8255

   

Опшина ИЛИНДЕН

телефон 02/2571-703

факс 02/2550-578

Број на жители: 15894

     

Општина ГЕВГЕЛИЈА

телефон 034/213-843

факс 034/213-899

Број на жители: 22.988

   

Општина БОГДАНЦИ

телефон 034/222-333

факс 034/222-333

Број на жители: 8.707

   

Општина ДОЈРАН

телефон 034/225-277

факс 034/225-278

Број на жители: 3.426

     

Општина ГОСТИВАР

телефон 042/213-511

факс 042/214-406

Број на жители: 81.042

   

Општина ВРАПЧИШТЕ

телефон 042/332-296

факс 042/214-247

Број на жители: 25.399

   

Општина МАВРОВО И РОСТУШЕ

телефон 042/478-815

факс 042/478-814

Број на жители: 8.618

     

Опшина ДЕМИР ХИСАР

телефон 047/276-161

факс 047/203-055

Број на жители: 9.497

   

Општина Дебар

телефон 046/831-196

факс 046/831-015

Број на жители: 19.542

   

Општина ЦЕНТАР ЖУПА

телефон 046/840-239

факс 046/840-353

Број на жители: 6.519

     

Општина ДЕЛЧЕВО

телефон 033/410-916

факс 033/411-550

Број на жители: 17.505

   

Општина СОПИШТЕ

телефон 02/2785-100

факс 02/2785-109

Број на жители: 5.656

   

Општина МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

телефон 033/431-731

факс 033/432-741

Број на жители: 8.110

     

Општина ЗЕЛЕНИКОВО

телефон 02/2717-238

факс 02/2716-046

Број на жители: 4.077

   

Општина СТУДЕНИЧАНИ

телефон 02/2724-005

факс 02/2724-454

Број на жители: 17.246

   

Општина КАВАДАРЦИ

телефон 043/416-107

факс 043/412-919

Број на жители: 38.741

     

Општина РОСОМАН

телефон 043/441-331

факс 043/441-443

Број на жители: 4.141

   

Општина КИЧЕВО

телефон 045/223-001

факс 045/223-100

Број на жители: 30.138

   

Општина ЗАЈАС

телефон 045/252-179

факс 045/252-179

Број на жители: 11.605

     

Општина ОСЛОМЕЈ

телефон 045/258-102

факс 045/258-243

Број на жители: 10.420

   

Општина ДРУГОВО

телефон 045/266-100

факс 045/266-100

Број на жители: 3.249

   

Општина ВРАНЕШТИЦА

телефон 045/284-244

факс 045/284-244

Број на жители: 1.322

     

Општина КОЧАНИ

телефон 033/274-001

факс 033/273-542

Број на жители: 38.092

   

Општина ЗРНОВЦИ

телефон 033/353-102

факс 033/353-220

Број на жители: 3.264

   

Општина ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

телефон 033/351-770

факс 033/351-930

Број на жители: 7.490

     

Општина КРАТОВО

телефон 031/481-202

факс 031/481-667

Број на жители: 10.441

   

Општина РАНКОВЦЕ

телефон 031/380-444

факс 031/380-444

Број на жители: 4.144

   

Општина КРИВА ПАЛАНКА

телефон 031/375-035

факс 031/375-035

Број на жители: 20.820

     

Општина КРУШЕВО

телефон 048/477-061

факс 048/477-046

Број на жители: 9.684

   

Општина КУМАНОВО

телефон 031/420-451

факс 031/421-423

Број на жители: 105.484

   

Општина ЛИПКОВО

телефон 031/463-180

факс 031/463-179

Број на жители: 27.058

     

Општина СТАРО НАГОРИЧАНЕ

телефон 031/495-333

факс 031/495-666

Број на жители: 4.840

   

Општина МАКЕДОНСКИ БРОД

телефон 045/274-234

факс 045/274-810

Број на жители: 7.141

   

Општина ПЛАСНИЦА

телефон 045/287-087

факс 045/287-086

Број на жители: 4.545

     

Општина НЕГОТИНО

телефон 043/361-045

факс 043/361-933

Број на жители: 19.212

   

Општина ДЕМИР КАПИЈА

телефон 043/366-212

факс 043/366-212

Број на жители: 4.545

   

Општина ОХРИД

телефон 046/262-469

факс 046/262-545

Број на жители: 55.749

     

Општина ДЕБАРЦА

телефон 046/286-855

факс 046/286-855

Број на жители: 5.507

   

Општина ПРИЛЕП

телефон 048/416-454

факс 048/426-430

Број на жители: 76.768

   

Општина КРИВОГАШТАНИ

телефон 048/471-281

факс 048/471-280

Број на жители: 6.150

     

Општина ДОЛНЕНИ

телефон 031/481-202

факс 031/481-667

Број на жители: 13.568

   

Општина ПРОБИШТИП

телефон 031/481-202

факс 031/481-667

Број на жители: 16.193

   

Општина РАДОВИШ

телефон 031/481-202

факс 031/481-667

Број на жители: 28.244

     

Општина РЕСЕН

телефон 031/481-202

факс 031/481-667

Број на жители: 16.825

   

Општина СВЕТИ НИКОЛЕ

телефон 031/481-202

факс 031/481-667

Број на жители: 18.497

   

Општина ЛОЗОВО

телефон 031/481-202

факс 031/481-667

Број на жители: 2.858

     

Општина СТРУГА

телефон 031/481-202

факс 031/481-667

Број на жители: 63.376

   

Општина ВЕВЧАНИ

телефон 031/481-202

факс 031/481-667

Број на жители: 2.433

   

Општина СТРУМИЦА

телефон 031/481-202

факс 031/481-667

Број на жители: 54.676

     

Општина ВАСИЛЕВО

телефон 031/481-202

факс 031/481-667

Број на жители: 12.122

   

Општина БОСИЛОВО

телефон 031/481-202

факс 031/481-667

Број на жители: 14.260

   

Општина НОВО СЕЛО

телефон 032/355-202

факс 032/355-702

Број на жители: 11.567

     

Општина ТЕТОВО

телефон 044/335-499

факс 044/399-420

Број на жители: 86.580

   

Општина ТЕАРЦЕ

телефон 044/381-336

факс 044/481-443

Број на жители: 22.454

   

Општина ЈЕГУНОВЦЕ

телефон 031/481-202

факс 031/481-667

Број на жители: 10.790

     

Општина ЖЕЛИНО

телефон 044/378-030

факс 044/378-040

Број на жители: 24.390

   

Општина БРВЕНИЦА

телефон 044/456-005

факс 044/455-010

Број на жители: 15.855

   

Општина БОГОВИЊЕ

телефон 044/371-500

факс 044/373-667

Број на жители: 28.997

     

Општина ШТИП

телефон 032/394-466

факс 032/226-610

Број на жители: 47796

   

Општина КАРБИНЦИ

телефон 032/300-300

факс 032/300-022

Број на жители: 4012

   

Општина ЧУЧЕР САНДЕВО

телефон 02/2666-606

факс 02/2666-157

Број на жители: 8.493