Трговски друштва од посебно значење за работа во кризна состојба од аспект на вршење на дејност со која во друштвото или надвор од него при определени настани можат да се доведат во значителна опасност добрата, здравјето и животот на луѓето, животните, растенијата и безбедноста на Републиката се:

 1. „Алкалоид“ – Скопје,

2. „Зегин“ – Скопје,

3. „Реплек“ – Скопје

4. „Македонија лек“ – Скопје,

5. „Промедика“ – Скопје,

6. „д-р Пановски“ – Скопје,

7. „Макпетрол“ – Скопје,

8. „ОКТА“ – Скопје,

9. „Охис“ – Скопје,

10. „Адинг“ – Скопје,

11. „Злетово-рудници“ – Пробиштип,

12. „Бучим“ – Радовиш,

13. „Тораница“ - Крива Паланка,

14. „Саса“ – Македонска Каменица,

15. „Злетово“ – Велес,

16. „Лук оил“ – Скопје,

17. „Топлификација“ – Скопје,

18. „Фени“ – Кавдарци,

19. „Силмак“ – Јагуновце.

 

     Трговски друштва од посебно значење за работа во кризна состојба од аспект на располагањето со енергетски, градежни, хемиски и телекомуникациски ресурси на национално ниво се:

 1. „EVN“ – Скопје,

2. МЖ „Транспорт“ – Скопје,

3. „Макпетрол“ – Скопје,

4. „ОКТА“ – Скопје,

5. „Лук оил“ – Скопје,

6. „Пелагонија“ – Скопје,

7. „Гранит“ – Скопје,

8. „Бетон“ – Скопје,

9. „Маврово“ – Скопје,

10. „Охис“ – Скопје,

11. „Алкалоид“ – Скопје,

12. Т-Home“ – Скопје,

13. „T-Mobile“ – Скопје,

14. „Cosmofon“ – Скопје,

15. „Vip“ – Скопје.