° Seminare ne Garmish Partenkirhen, 2010
    ° Konferenca kryesore për planifikim në Tiranë
    ° Konferenca inicuese per ushtrimin SEESIM 10 – Tirane
    ° Konferenca vjetore e CMEP, Sofi 2009
    ° Trajnimi rajonal ne pergjegjen praktike ne raste urgjenta radiologjike ne Lublan
    ° Trajnim për shfytëzimin e parafondeve të UE
    ° Konferenca e parë korporative profesionale në lëminë e mbrojtjes nga zjarret, Beograd, Shtator 2009
    ° Komiteti i përbashkët vëzhgues në mes Maqedonis dhe Greqis
    ° Konferenca për Sistem Gjeografik Informativ – Opatija 2009
    ° Konferenca për Sistem Gjeografik Informativ – Opatija 2008
    ° Kurs për menaxhim me kriza dhe përgaditje për vendet e Europës Jug-lindore
    ° Seminari rajonal nga programi për partneritet me gardën nacionale shtetërore-Sofi
    ° Vizita në Drejtorin gjenerale për menaxhim me kriza në Turqi
    ° Vizita e Qendrës operative E-112 në Pragë
    ° Vizita në MPB dhe Drejtorin për situate të jashtëzakonshme në Shqipëri
    ° Konfernca për mbrojtjen e mjeksis nukleare - Mynih
    ° Seminar për menaxhimin e integruar me rreziqe - Sarajevë
    ° Konferenca për Sistemin gjeografik informativ – Opatija 2007
    ° Seminar për situata urgjente të vendeve pjesmarrëse – RP Kinës
    ° Sistemi 112 në Slloveni
    ° Ditët për mbrojtje dhe shpetim në Kroaci - Riekë
    ° Seminar për Sigurin civile trans-atlantike – RF e Gjermanis
    ° Vizita në FEMA dhe gardën nacionale të Vermondit në SHBA
    ° Vizita në Erikson në Suedi në vitin 2006