• од 08:30 до 16:30 часот, корисниците од дел од ул. Раштански пат и дел од ул. Партизански Одреди (општина Кичево);
  • од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од  дел од Доброшане кон Шупљи камен, Орашац, Кантон, Шупљи камен - Асвалтна база, Шупљи камен Сепарација (општина Куманово);
  • од 08:00 до 10:00 часот, корисниците од Ул. Димо Наредникот кај Пензионерска зграда, ул. Сотка Ѓигиџик, ул.Борка Влачарот (општина Прилеп);
  • од 08:35 до 14:00 часот, корисниците од селата Турија, Илиово, Витановци, Селник, Вратиславци, Полето, Бигла, Драмче, Киселица, Очипала (општина Делчево);
  • од 11:00 до 13:00 часот, корисниците од КРАНИ, МХЕ Арвати, с. Крани, с. Арвати (општина Ресен);
  • од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул. Јустинијан Први (од школото кон с. Студеничани) (општина Кисела вода-Скопје);
  • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул. Горан Миноски, Љубен Лапе, Василе Павлоски Џгуре, Београдска (општина Прилеп).
  • од 09:00 до 18:00 часот, корисниците од с.Пресека (општина Кочани);