ЕВН Македонија, известува дека заради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 08.07.2022 година, без електрична енергија ќе останат:

 • Во период од 09:00 до 14:00 часот корисниците од с.Осинчани, с.Малчиште, с.Елово, с.Црн Врв( општина Студеничани-Скопје);
 • Во период од 09:00 до 14:00 часот корисниците од Рудопроект, Каменолом Вардар Градба, Викендици Јаболци, с.Јаболци, Сателитски Центар Нова Брезница, Нова Брезница, Ловиште Јасен, викендици Држилово, с.Држилово, Карст с.Јаболци, Викендици Патишка Река, с.Патишка Река, ПЦЦ Хидро(опш. Сопиште-Скопје);
 • Во период од 09:30 до 13:00 часот, корисниците с.Долно Јаболчиште, сГорно Јаболчиште, с.Горно Врановци, с.Лисиче, нас. Чашка, с.Лисиче, с.Еловец, с.Отиштино, с.Бањица, с.Раковец, с.Мелница с.Голозинци, дел од с.Оризари близу Порцеланка, с Дреново, како и ХЕЦ Тополки, ХЕЦ Врановска Река, Оранжериите во Чашка, погонот  Киро Ќучук, и браната во Лисиче(опш.Чашка-Велес);
 • Во период од 07:55 до 14:30 часот, дел корисниците од с.Крилатица (опш,Кратово).
 • Во период од 07:20 до 09:00 часот корисничите од Росоман, Сирково, Манастирец, Паликура и Рибарци(опш.Расоман-Велес);
 • Во период од 07:45 до 08:15 часот корисниците од   Индустриска зона Речица, Сити Бетон, Рапид Бил, Бензинска Мак Бенз, Бензинска Хени Компани, Бентони, Бензинска Ибро Петрол (опш. Куманово);
 • Во период од 12:00 до 15:00 часот корисниците од с. Мустафино, Буриловци, Стануловци (опш.Штип);
 • Во период од 10:00 до 14:00 часот корисниците одс. Царев Двор кон ф-ка Царев Двор, Овошен насад Царев Двор (Механизација Царев Двор), Пумпи за вода Царев Двор, Фабрика Царев Двор (опш. Ресен);
 • Во период од 08:30 до 15:30 часот корисниците од ул. Стара Партизанска и дел. од ул. Солунска (опш.Битола);
 • Во период од 07:25 до 11:00 часот корисниците од с. Прстен (опш.Валандово);
 • Во период од 08:05 до 14:30 часот корисниците од с. Радибуш (опш. Кратово);
 • Во период од 11:00 до 14:00 часот корисниците од индустриските корисници кои се напојуваат од Пекара Валандово ( опш.Валандово);
 • Во период од 06:00 до 13:00 часот корисниците од с.Сретково, с.Церово (опш,Маврово и Ростуше);
 • Во период од 07:45 до 14.30 часот корисниците од Горно Којнаре Кратовци- рофи Нен (опш.Кратово-Куманово);
 • Во период од 07:00 до 07:50 часот корисниците одс.Лабуништа, с.Подгорци, с.Ташмаруништа, објекти на влез од Струга кон с.Лабуништа(опш.Струга);
 • Во период од 07:30 до 11:30 часот, корисниците од дел од индустриски објекти во некогашен комплекс Слобода, Магацин за дрва на Шумско Стопанство Галичица(опш.Охрид);
 • Во период од 07:30 до 09:30 часот корисниците од с.Чешиново, с. Соколарци, с.Спанчево, с.Облешево, с.Чифлик, с.Уларци, с.Жиганци  и сите други населени места во опш. Чешиново – Облешево(опш.Чешинево Облешево);
 • Во период од 08:00 до 15.00 часот корисниците од с.Ранковце и ромско маало (опш.Ранковце-Куманово);
 • Во период од 08:00 до 14:00 часот корисниците од с. Иванковци(опш.Велес)
 • Во период од 09:30 до 15:00 часот корисниците од с.Ракле, с.Никодин, с.Топлица (опш Прилеп)
 • Во период од 09:30 до 13:30 часот корисниците од с. Таринци (опш.Карбинци-Штип)