Печати

ПРОЦЕДУРА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВИЛА СО ЦЕЛ ЛОБИРАЊЕ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИТЕ ВОЗИЛА НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ И РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

 

УРЕДБА ЗА ЗНАЦИТЕ ЗА ТРЕВОЖЕЊЕ

 

УРЕДБА ЗА ВИДОТ НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ И ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО ДОСТАВУВАЊЕ ДО ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

 

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО, ПЛАНИРАЊЕТО И СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОБУКИТЕ И ВЕЖБИТЕ КОИ СЕ СПРОВЕДУВААТ ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

 

УПАТСТВО ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕБАТА НА ОБРАСЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ПРИ ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЅОР