Në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, Qendra për menaxhim me kriza e Republikës së Maqedonisë së Veriut ju siguron që të dhënat e mbetura në web-faqen tonë nuk do të keqpërdoren, nuk do të publikohen në asnjë medium dhe nuk do të shpërndahen tek ndonjë person të tretë juridik ose fizik.

Me respekt,
Qendra për menaxhim me kriza e Republikës së Maqedonisë së Veriut