ОРГАНИ НА ДРЖАВНА УПРАВА

Web Administrator

МИНИСТЕРСТВА СО НИВНИТЕ ОРГАНИ ВО СОСТАВ

 Министерство за одбрана

Министерство за внатрешни работи

 • Управа за безбедност и контраразузнавање
 • Биро за јавна безбедност

Министерство за правда

 • Државен управен инспекторат
 • Управа за извршување на санкции
 • Биро за судски вештачења

Министерство за надворешни работи

Министерство за финансии

 • Управа за имотно-правни односи
 • Царинска управа
 • Државен девизен инспекторат
 • Управа за јавни приходи

Министерство за економија

 • Монополска управа
 • Управа за наменско производство
 • Државен пазарен инспекторат
 • Биро за заштита на индустриска сопственост
 • Државен инспекторат за техничка инспекција
 • Биро за туризам
 • Служба за стандардизација и метеорологија

Министерство за култура

 • Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија

Министерство за образование и наука

 • Педагошка служба
 • Биро за развој на образованието
 • Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
 • Државен просветен инспекторат

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 • Управа за ветеринарство
 • Управа за водостопанство
 • Управа за хидрометеоролошки работи
 • Управа за семе и семенски материјал
 • Управа за заштита на растенија
 • Државен инспекторат за земјоделство
 • Државен инспекторат за шумарство и ловство

Министерство за здравство

 • Државен санитарен и здравствен инспекторат
 • Биро за лекови

Министерство за животна средина и просторно планирање

 • Државен инспекторат за животна средина
 • Служба за животна средина
 • Служба за просторен информативен систем
 • Управа за катастар и регистрација на недвижности

Министерство за труд и социјална политика

 • Управа за прашања на борците и воените инвалиди
 • Државен инспекторат за труд

Министерство за локална самоуправа

 • Државен инспекторат за локална самоуправа
 • Биро за стопански недоволно развиени подрачја

Министерство за транспорт и врски

 • Управа за телекомуникации
 • Управа за цивилно-воздушна пловидба
 • Капетанија на пристаништата
 • Државен инспекторат за транспорт
 • Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
 • Државен комунален инспекторат

САМОСТОЈНИ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

Други органи на државната управа

Центар за управување со кризи

Дирекција за заштита и спасување

Комисија за односи со верските заедници и религиозните групи

Агенција за стоковни резерви

Агенција за иселеништво

Агенција за развој и инвестиции

Агенција за информации

Агенција за млади и спорт

Управни организации

Државен архив на Република Македонија

Државен завод за геодетски работи

Државен завод за статистика

Оваа веб-локација користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Претпоставуваме дека тоа е во ред за Вас, но можете да се откажете ако сакате. Прифати Прочитај повеќе